PROTECCIÓ DEL MEDI | 15/12/2002  Ruralcat

Aproven els requisits agroambientals per rebre ajuts íntegres de la PAC

El Consell de Ministres del divendres 13 va aprovar un Real Decret que fixa els requisits agroambientals que condicionaran el pagament íntegre dels ajuts inclosos en la Política Agrària Comuna (PAC).

La normativa, segons el ministeri, pretén homogenitzar en tot el territori de l'Estat espanyol els ajuts, el detall de les quals es desenvoluparà per les autonomies, tenint en comte les singularitats agràries de cada zona i que hauran de servir per finançar les mesures d'acompanyament.

Els pagaments directes íntegres de les ajudes comunitàries, quedaran a supeditats al compliment d'una sèrie de normes en les activitats agrícoles i ramaderes.

Per a les activitats agrícoles, la norma disposa que no es podran cremar rostolls, execepte si es té autorització. Es mantindran les terres de conreu i de guaret tradicional d'acord amb les pràctiques agronòmiques establertes per als cultius herbàcis, conservant la coberta vegetal adient. Això es fa per minimitzar l'erosió. Tampoc es llaurarà en la direcció del pendent, i les pràctiques de reg s'adequaran a la normativa.

Les activitats ramaderes hauran de complir amb les normes establertes en els programes obligatoris de vigilància i eradicació de malalties del bestiar i disposar estabulació permanent, femers impermeabilitzats, amb sistemes d'emmagatzemament i recollida que eviti el risc de contaminació d'aigües superficials i subterrànies.

També s'hauran de retirar els animals morts a l'explotació, d'acord amb la normativa vigent, i no es podran cremar pastures, tret de fer-ho de forma controlada i amb permís.

L'incompliment dels requisits esmentats permetrà una reducció de l'import dels pagaments al productor en relació amb les sol·licituds presentades durant l'any en curs.

Les autonomies poden establir distints percentatges de reducció de l'ajut, sense passar el 20 per cent del conjunt dels pagaments, en funció del dany agroamiental que pugui produir la pràctica inadequada, de forma que no s'originin distorsions en els mercats i es garanteixi un tractament equitatiu.

El més llegit

Collita i risc d’incendis. Què cal tenir en compte?

Publicat el nou Reial Decret 306/2020, d’11 de febrer d’ordenació porcina

Les Escoles Agràries obren un nou període d'inscripció a partir del 2 de juny