SANITAT VEGETAL | 16/09/2015  DARP/RuralCat

Agricultura presenta el Llibre blanc sobre el control de plagues en espais verds

Amb aquesta publicació es cobreix un buit important en el àmbit de la regulació del control de plagues i malalties de les plantes en espais verds urbans i assimilables de concurrència humana, una necessitat detectada des de feia temps pels Departaments de la Generalitat de Catalunya competents en agricultura i salut.

Detall de la coberta del llibre

Detall de la coberta del llibre

Les competències sobre el control de plagues que afecten les plantes corresponen al Departament que té les competències en matèria d’agricultura, tot i que quan parlem de control de plagues en espais verds hi entren en joc altres factors que cal tenir en compte, a més dels danys que les plagues ocasionen sobre els vegetals, especialment els relacionats amb la salut i les molèsties a les persones i animals domèstics o els perills de difusió de noves plagues agrícoles o forestals i de les quals els jardins en poden ser reservoris. Un exemple d’una de les plagues més preocupants és el morrut de les palmeres que està matant les palmeres canàries i que obliga a tractaments periòdics per a mantenir-les sanes.

Altres exemples de plagues de les quals els jardins actuen com a reservoris que en dificultin la localització o eradicació poden ser: el foc bacterià (Erwinia amylovora), que afecta a zones fructícoles de Lleida, la Xylella fastidiosa (present a Itàlia i a Còrsega), el nematode del pi, present a Portugal, etc.

Tot plegat fa que s’hagi desenvolupat una àmplia normativa que calia que fos destacada i analitzada en aquells aspectes que tenen més incidència en el control de plagues en espais verds.

Per desenvolupar aquesta publicació, el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va contactar amb institucions, ajuntaments, associacions professionals i empreses privades del sector a fi de crear i coordinar un grup de treball pluridisciplinar
, que ha elaborat aquest Llibre Blanc, reflex de totes les sensibilitats de les persones i institucions que hi han intervingut. D’altra banda, des de l’inici de les primeres tasques de redacció d’aquest llibre fins l’actualitat hi ha hagut diversos canvis normatius tant a la Unió Europea com a nivell de l’Estat Espanyol, cosa que ha motivat successives actualitzacions abans de la seva publicació.

L’objectiu ha estat fer una publicació exhaustiva que inclogui tant els aspectes relacionats amb les plagues que afecten els espais verds i els mètodes de control, com l’extensa legislació que afecta els productes i els tractaments fitosanitaris a les àrees verdes, així com aquells aspectes a considerar en quant a les bones pràctiques i pautes a seguir en el control de les plagues.