ALIMENTACIÓ | 16/09/2015  DARP/RuralCat

Agricultura atorga 29 diplomes de Mestre Artesà Alimentari

Enguany aconsegueixen el diploma de Mestre Artesà Alimentari 7 carnissers cansaladers xarcuters, 10 forners, 8 pastissers, 2 xurrers i 2 formatgers.

Enguany 10 forners rebran el diploma de Mestre Artesà Alimentari

Enguany 10 forners rebran el diploma de Mestre Artesà Alimentari

El Diploma de Mestre artesà s'atorga a aquells artesans que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària i han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i disposen del carnet d'artesà alimentari.

Per tant, l'atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l'artesà exerceix el seu ofici, per la qual cosa només podrà ser atorgat a persones a les qual se'ls pugui acreditar una llarga trajectòria professional reconeguda, domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de l'ofici.

Val a dir que la normativa estableix que el Departament atorgarà aquests diplomes a artesans que siguin proposats per les entitats de representació i de defensa dels interessos professionals dels artesans o amb sol·licitud dels interessats. Les propostes es presenten durant l'últim trimestre de cada any, i l'atorgament requereix informe favorable de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana. El diploma té caràcter vitalici, sens perjudici que pugui ser revocat, amb incoació de procediment, d'ofici.


Enguany el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació atorga el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a les persones següents:

 1. José Lorenzo Abás Insa, mestre artesà pastisser
 2. Xavier Andrés Carreter, mestre artesà xurrer
 3. Jordi Batet Gràcia, mestre artesà forner
 4. Pere Camps Huertas, mestre artesà pastisser
 5. Carles Carreras Comas, mestre artesà pastisser
 6. Pere Carreras Sàbat, mestre artesà forner
 7. Martí Coll Canal, mestre artesà carnisser, cansalader i xarcuter
 8. Agustí Coscollola Andreu, mestre artesà carnisser, cansalader i xarcuter
 9. Agustí Costa Boixader, mestre artesà forner
 10. Jaume Feliu Bayó, mestre artesà forner
 11. M. Àngels Fusté Coch, mestra artesana carnissera, cansaladera i xarcutera
 12. Josep Ginebra Valle, mestre artesà forner
 13. Rosa Maria Gotés Juanico, mestra artesana fornera
 14. Jaume Manel Cases, mestre artesà pastisser
 15. Julio Manero Borràs, mestre artesà formatger
 16. Joan Ferran Micó Pérez, mestre artesà carnisser, cansalader i xarcuter
 17. Joan Montal Puig, mestre artesà forner
 18. M. Àngels Noguer Casadevall, mestra artesana pastissera
 19. Salvador Pérez de la Vega, mestre artesà pastisser
 20. Magdalena Perramon Mir, mestra artesana carnissera, cansaladera i xarcutera
 21. Domènec Pujol Corominas, mestre artesà forner
 22. Núria Querol Pocurull, mestra artesana carnissera, cansaladera i xarcutera
 23. Joaquim Reyner Romaguera, mestre artesà xurrer
 24. Jaume Ribot Flix, mestre artesà formatger
 25. Jordi Romagós Ribot, mestre artesà carnisser, cansalader i xarcuter
 26. Dani Sabater Cabrera, mestre artesà pastisser
 27. Eva Solà Tort, mestra artesana fornera
 28. Josep Maria Vila Camps, mestre artesà forner
 29. Àngel Vilanova Ros, mestre artesà pastisser