| 12/10/2002  Ruralcat

La declaració única de conreu, eina imprescindible per agilitzar els ajuts agraris

La Declaració Única Agrària (DUN) va ser regulada per una Ordre del 20 de desembre del 2000, amb modificacions posteriors. La norma, en aplicació de la legalitat europea preveu la gestió i el control integrat dels ajuts agraris.

L¿objectiu és constituir un sistema integrat de gestió que faciliti l¿elaboració i presentació de declaracions i sol·licituds d¿ajuts i alhora, constituir un sistema d¿informació unificat sobre els productors de Catalunya. Al mateix la DUN és un requisit indispensable per poder beneficiar-se d¿una sèrie d¿ajuts i tràmits associats. CAMPANYA 2003 El gener del 2003 es torna a posar en marxa la Declaració Única Agrària i el sistema de gestió de sol·licituds d¿ajuts associats. La DUN consisteix en la declaració anual de totes les superfícies que conrea el titular d¿una explotació: conreus (herbacis i llenyosos) i pastures. En aquesta declaració cal especificar clarament la identificació cadastral de les finques (municipi, polígon, parcel·la, subparcel·la), la superfície utilitzada i el conreu o ús sobre aquesta superfície, la titularitat i els compromisos que li afecten. La declaració única ha d¿incloure totes les superfícies i tots els conreus d¿un productor, es demani o no un ajut en el mateix moment de presentar-la. Efectes de la declaració única - La declaració única serà requisit imprescindible per demanar qualsevol dels ajuts associats directament alb la declaració. - La declaració única serà també imprescindible quan es demani algun dels tràmits següents: · Sol·licitud de qualificació com a explotació prioritària o modificació de la que ja està qualificada. · Sol·licitud d¿ajuts a la primera instal·lació i plans de millora · Sol·licitud d¿ajut per al cessament anticipat de l¿activitat agrària. · Sol·licitud d¿ajut per a la reestructuració i reconversió de la vinya. · Ajuts associats directament amb la DUN La declaració única, i si s¿escau, les sol·licituds corresponents d¿ajut es realitzaran amb els suports informàtics que el Departament d¿Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat (DARP) posarà a disposició de les entitats que col·laborin en la formalització dels impresos normalitzats. El peticionari haurà de firmar la seva declaració i les sol·licituds en tots els fulls i haurà d¿aportar la documentació exigida per a la declaració i per als diferents règims d¿ajuda a que s¿aculli. Es pot demanar a l¿entitat col·laboradora una còpia segellada dels impresos presentats al departament en què consti la data efectiva de la presentació. Les entitats que col·laborin en la formalització de la declaració única agrària lliuraran al DARP els fitxers i la documentació complementària dins dels terminis legalment establerts, segons el procediment que s¿estableixi anualment. Les entitats on els sol·licitants poden formalitzar la declaració única agrària i les sol·licituds associades. - Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) - Unió de Pagesos (UP) - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) - Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI) - Associació Agrària Joves Agricultors (ASAJA) - Entitats financeres. La informació sobre les entitats que col·laboren en la formalització de la declaració única i de les sol·licituds d¿ajut a qui els declarants es poden adreçar, així com les oficines d¿aquestes entitats i les adreces i telèfons de contacte, està disponible al web del DARP i a les oficines comarcals del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca. Quan les sol·licituds d¿ajuda no estiguin associades directament a la declaració (qualificació d¿empreses agràries prioritàries, ajuts a la primera instal·lació i plans de millora, ajuts al cessament i ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya) caldrà presentar la declaració única juntament amb la sol·licitud corresponent o bé indicar que ha s¿havia presentat anteriorment. En aquests casos, cal incloure a la declaració totes les superfícies forestals i improductives.
El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020