ESTADÍSTIQUES | 26/11/2021  Ruralcat

Publicat l’informe anual de dades i resultats de la gestió econòmica a les explotacions de vaques de llet a Catalunya 2020

El DACC actualitza l’estudi tècnic de l’Observatori de la Llet en què s’analitzen els costos, rendibilitats i els efectes que tenen els ajuts sobre la viabilitat de les explotacions lleteres catalanes.

La producció lletera al 2020 ha estat de 9.935 litres per vaca

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat el document tècnic actualitzat amb les dades i els resultats de la gestió econòmica a les explotacions de vaques de llet a Catalunya per a l'exercici 2020.En aquest document s'analitzen els costos, les rendibilitats i els efectes que tenen els ajuts sobre la viabilitat econòmica de les explotacions.

La mostra d’aquest informe anual de l’Observatori de la Llet ha comptat amb la participació de 28 explotacions, repartides per diferents comarques, segons el nombre d’explotacions i el pes de producció anual que tenen. Segons es reflecteix en l’informe, en els darrers 30 anys l’evolució del sector ha tendit cap a una estructura d’explotacions més grans, per tant, amb un volum de llet més elevat. L’any 1992, l’explotació mitjana gestionava 123.514 kg de quota lletera i l’any 2020 ha gestionat, aproximadament 2.161.564 kg de llet, un valor més de 17 vegades superior.

El sistema de producció, en tots els casos, és intensiu. L’estructura mitjana de les explotacions és la següent: 68,88 hectàrees de superfície agrària útil (SAU) dedicades a la producció de llet, 199 vaques presents, 4,4 unitats de treball agrari (UTA) i 4.073 euros de capital invertit per vaca present. L’activitat es caracteritza, entre altres aspectes, per una dedicació laboral alta i la necessitat d’una inversió important, la qual, a més, ha de ser continuada en el temps.

Les característiques de la producció lletera, al llarg de 2020, han estat les següents: 9.935 litres produïts per vaca present (27,3 litres per vaca present i dia), amb una qualitat nutritiva de 3,61% de taxa de greix i 3,32% de taxa de proteïna, i una qualitat higiènica de 219 de recompte cel·lular (x1.000/ml llet) i de 19 bacteris (x1.000/ml llet). La qualitat mitjana, una vegada més, és excel·lent.

Els ingressos totals de 2020 han estat de 40,48 ct. €/l, dels quals els ingressos per la venda de llet representen el 82% (33,54 ct. €/l), semblants als de l’exercici 2019. Les despeses variables o directes pugen a 25,09 ct. €/l, de les quals els productes comprats per a l’alimentació representen el 66% (16,60 ct. €/l). Les despeses variables han augmentat un 1,7%, respecte de 2019. Les despeses fixes disminueixen lleugerament respecte les de l’exercici 2019 (-0,9%).

El cost total mitjà de mà d’obra d’una explotació lletera a Catalunya ha estat, durant l’any 2020, de 6,73 ct. €/l, pràcticament el mateix que el 2019. Amb els ingressos i les despeses pròpies de l’any, s’obtenen els resultats mitjans següents: marge brut 15,39 ct. €/l, semblant al de 2019 (15,35 ct. €/l), marge net 4,77 ct. €/l, també similar al de 2019 (4,63 ct. €/l) i benefici 0,21 ct. €/l, lleugerament superior al de 2019 (-0,01 ct. €/l). El cost total mitjà de producció d’un litre de llet ha estat de 40,28 ct. €/l.

L’ajust del cost de producció, en tot tipus d’explotació, és la clau per la competitivitat de les nostres explotacions que passa per un major dimensionament de les explotacions.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC