DUN 2015 | 02/10/2015  DARP

Un total de 21.124 agricultors han quedat inclosos dintre del Règim de Petits Agricultors de la nova PAC

Ja està disponible al web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'aplicació de consulta dels agricultors inclosos en el règim simplificat de petits agricultors.

Cultius de secà a la Noguera. Font: DARP

Cultius de secà a la Noguera. Font: DARP

El Règim de Petits Agricultors (RPA), basat en el Reglament 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, inclou de forma automàtica a tots els agricultors que el 2015 posseeixen drets de pagament bàsic i el càlcul total dels ajuts sol·licitats dóna un import a percebre inferior a 1.250 €. A Catalunya, i després de l’estimació provisional efectuada, el formen un total de 21.124 agricultors.

Aquesta estimació conté el càlcul provisional per a cada línia d’ajut amb dret: pagament bàsic, pagament verd o greening, i complement de joves i ajuts associats, si s’escau.
El càlcul de l’ajut de pagament bàsic es realitza amb una estimació del nombre i import de drets de pagament bàsic a assignar el 2015. Aquests drets assignats tenen aplicada la convergència 2015 de la mateixa forma que als beneficiaris no inclosos en el RPA.

Aquests agricultors inclosos en el Règim de Petits Agricultors poden accedir a les seves dades al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), en l’Aplicació de consulta de pagament bàsic, utilitzant els codis i contrasenyes lliurats per la Declaració Única Agrària (DUN) 2015.

La inclusió en el Règim de Petits Agricultors permet al beneficiari gaudir dels següents avantatges:

  • Sol·licitud anual d’ajuts més senzilla
  • Consideració automàtica d’agricultor actiu a partir de 2016
  • No caldrà aplicar les pràctiques agrícoles del pagament verd o greening
  • No hi haurà controls ni sancions per condicionalitat derivats dels ajuts directes
  • Els drets de pagament activats el 2015 es consideren utilitzats per tot el període (2015-2019) i no es retiraran en cas de no utilització
  • L’import calculat per la campanya 2015 es mantindrà constant per a totes les campanyes si es compleixen els compromisos per a la concessió de l’ajut.
  • No es publiquen els noms a la llista anual de beneficiaris dels ajuts directes.

 

El compromís del beneficiari d’aquest règim a partir de la DUN 2015 i mentre estigui al règim de petits agricultors serà el de declarar i mantenir un nombre d’hectàrees admissibles, com a mínim igual al nombre de drets de pagament bàsic activats el 2015.

En el cas que el beneficiari ho cregui oportú, té dret a renunciar a ser inclòs en el citat règim mitjançant presentació de renúncia amb data límit de 15 d’octubre. El document de renúncia, es descarrega de la pròpia aplicació i s’ha de presentar davant de l’oficina comarcal corresponent. La renúncia que es pot presentar cada campanya es tramitarà dins de la DUN a partir de la campanya 2016.