GRUPS OPERATIUS | 13/12/2021  Ruralcat

Obertes les candidatures a tres nous grups operatius europeus d’EIP-Agri

Les temàtiques es centraran en la reducció de pesticides en la producció de fruites de pinyol i os, eines digitals per a la gestió sostenible de nutrients i solucions basades en la natura per a la gestió de l'aigua en el context de canvi climàtic.

La Comissió Europea ha obert el termini per a la presentació de candidatures per formar part de tres nous FOCUS GROUPS de la Xarxa Europea per a la Innovació (European Innovation Partnership “Agricultural Productivity and Sustainability”, EIP-Agri).

Les temàtiques dels nous Grups Operatius són les següents :

·        Focus Group 44: Maneres sostenibles de reduir l'ús de pesticides en la producció de fruites de pinyol i d'os. 1a reunió: 23-24 març 2022

Aquest grup de treball es centrarà en identificar bones pràctiques per fer front a plagues i malalties en fruites de pinyol i d'os que puguin adaptar-se a diferents condicions, incloses pràctiques de prevenció, detecció precoç, diagnòstic i seguiment; fer balanç de les estratègies i solucions agroecològiques preventives per minimitzar encara més l'ús de pesticides en la producció de fruites de pinyol i d'os; fer un inventari de les estratègies de MIP (Maneig Integrat de Plagues) per combatre plagues i malalties en fruites de pinyol i d'os; comparar aquestes diferents pràctiques i estratègies de gestió; recopilar exemples de “bones pràctiques”; identificar necessitats de la pràctica (sector agrari) i possibles llacunes de coneixement en particular i proposar prioritats per a accions/projectes innovadors rellevants, incloses idees pràctiques per als Grups Operatius d'EIPAGRI.

·        Focus Group 45: Eines digitals per a la gestió sostenible de nutrients. 1a reunió: 15-16 març 2022

Aquest grup treballarà per proporcionar i avaluar bons exemples d'eines agrícoles digitals que ja estan en marxa gestió dels nutrients; avaluar el nivell d'adopció i usabilitat de les eines per part dels agricultors; explorar altres aspectes tècnics i ambientals a tractar per aquests o similars eines; proposar accions i idees innovadores potencials per als Grups Operatius i identificar necessitats a partir de la pràctica i possibles llacunes de coneixement

·       Focus Grup 46:  Aigua: Solucions basades en la natura per a la gestió de l'aigua en el context de canvi climàtic. 1a reunió: 22-23 març 2022

Aquest grup haurà de recopilar i destacar bones pràctiques i històries d'èxit inspiradores, enfocaments i metodologies per aplicar solucions basades en la natura a nivell de granja en diferents sistemes agrícoles i petites captacions d'aigua; analitzar i, si és possible, valorar els beneficis o els inconvenients potencials de les solucions basades en la natura; identificar reptes i oportunitats per aplicar solucions basades en la natura en diferents regions pedoclimàtiques europees; identificar experiències de creació de capacitats i necessitats socioeconòmiques per a la implementació de enfocament proposat; suggerir models innovadors per fomentar vincles entre agricultors, gestors de petites conques hidrogràfiques, assessors i recerca aplicada; iidentificar més investigacions i necessitats de coneixement a partir de la pràctica, possibles llacunes tècniques solucions i proposar solucions innovadores i aportar idees per als Grups Operatius EIP-AGRI i altres projectes innovadors.

S’espera que els grups comencin a treballar al mes de febrer de 2022 i presentin els seus resultats i recomanacions el mes d’octubre del 2022. 

Cada grup focal està format per un màxim de 20 experts, entre agricultors, assessors, científics i, si escau, representants de la indústria, la societat civil o altres actors rellevants.

Els experts seran escollits d'acord amb les seves qualificacions, basant-se en l'experiència demostrada per donar suport progrés del grup.  

El perfil de persones que es cerquen per formar part d’aquests Focus Grups són agricultors/es, assessors/es, científics/ques i altres actors rellevants. Hi ha un especial interès per incloure representants de productors agraris i forestals. Les persones que presentin la seva candidatura han de poder expressar-se correctament en anglès. 

El termini per presentar les candidatures és dimarts 11 de gener de 2022, abans de les 23:59h CET (hora de Brussel·les).

L'objectiu d'un grup operatiu és explorar solucions pràctiques innovadores a problemes o oportunitats i aprofitar i compartir l'experiència adquirida a partir de projectes innovadors rellevants.

Per a més informació: https://correo.ruralcat.net/service/home/~/?auth=co&loc=ca&id=50167&part=2

Font: DACC