FERTILITZACIÓ | 17/01/2022  Ruralcat

El projecte LIFE AGRICLOSE difon diversos vídeos sobre la millora ambiental i l’aprofitament dels recursos en el tractament de les dejeccions ramaderes

El tractament de les dejeccions ramaderes és una oportunitat de les explotacions ramaderes per donar sortida i valoritzar-les, oferint un ventall d’alternatives per a facilitar-ne la gestió.

Des del projecte es treballa per tal que totes les estratègies siguin rendibles, netes i segures

El projecte LIFE AGRICLOSE treballa en noves solucions per a la gestió dels productes del tractament de les dejeccions ramaderes i el seu bon ús com a fertilitzant. Unes noves formes de maneig pensades tant per la fracció líquida, com per la fracció sòlida i el digerit, els principals productes que s’obtenen del tractament dels purins. I ho fa promovent noves estratègies de fertilització, com ara la seva aplicació en cultius que habitualment no en reben, introduint l’aplicació de la fracció líquida a través del sistema de reg en fruiters o l’aplicació de la fracció sòlida i els digerits amb maquinària adaptada a les condicions de les plantacions. També facilitant que les pròpies granges es puguin fer el seu compost a partir de la fracció sòlida i materials estructurants propers a les granges, millorant els actuals sistemes d’aplicació mitjançant la dosificació automàtica de la fracció líquida a través del reg o la seva aplicació pel reg per degoteig.

Des del projecte es treballa per tal que totes les estratègies siguin rendibles, netes i segures. Una unió d’esforços que ofereix solucions a la gestió de les dejeccions adaptades a cada realitat local i que potencia el concepte de fertilització de proximitat, valorant els subproductes que provenen dels tractaments, no només com una solució al creixement del sector ramader, sinó també com un bon adob per a l’agricultura, i d’aquesta manera tornant a connectar l’activitat ramadera amb l’agrícola del seu voltant.

En el marc del projecte s’han difós quatre vídeos que resumeixen resum les accions que està duent a terme, com és l’elaboració de compostatge de la fracció sòlida a la pròpia granja, la fertilització de fruiters amb subproductes del tractament de les dejeccions ramaderes, l’aplicació de subproductes del tractament de dejeccions ramaderes en cultius extensius i el seguiment ambiental de les alternatives de fertilització del projecte LIFE AGRICLOSE.

Actualment, en el marc de l’Economia Circular, el sector agroramader i la societat en general demanen fer un bon ús dels recursos (nutrients i energia) i reduir l’impacte ambiental, la qual cosa implica adoptar nous criteris a l’hora de produir i consumir fertilitzants orgànics. La clau, doncs, és recuperar aquests nutrients en forma de productes que en facilitin la seva distribució, aplicació i dosificació al camp.

Els sectors ramader i agrícola continuen buscant solucions a la gestió de les dejeccions ramaderes tot dirigint els esforços cap a un canvi de model. Això, a la pràctica, es tradueix en menys emissions,  millor qualitat dels sòls, de les aigües i de l’aire, de menys  producció de residus, i un major aprofitament dels recursos en entorns propers., entre d’altres. Avui en dia, moltes granges tracten les dejeccions, el que permet  transformar-les en productes més estables i fàcils de gestionar.

El tractament de les dejeccions ramaderes és una oportunitat de les explotacions ramaderes per donar sortida i valoritzar-les, oferint un ventall d’alternatives per a facilitar-ne la gestió, que inicialment podia arribar a ocasionar un problema de gestió. És una oportunitat local, però també una possibilitat d’equilibri territorial,  gràcies al moviment de nutrients i matèria orgànica de llocs on en sobra cap a llocs on en falta. Aquest “moviment” possibilita la reducció de la intensitat de nutrients en algunes zones i afavoreix la millora de la qualitat dels sòls en altres.

Font: Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes