AJUTS | 23/10/2015  DARP

Ajuts per al foment de les assegurances agràries

S'obre la convocatòria per a les assegurances per a estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, contractades entre l'1 d'octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2016.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’Ordre que convoca els ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries per a les línies del Pla d’assegurances 2015 no coberts per l’Ordre AAM/127/2015, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat, el de l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agràries i ramaderes.

Dins del marc del Pla d’assegurances agràries combinades, i entre altres actuacions per al foment de l’ús de les assegurances agràries (divulgatives, d’estudi, de participació en el si dels grups de treball i comissions establerts dins del sistema d’assegurances agràries, etcètera), el DARP estableix ajuts a la contractació de les pòlisses que es regulen amb l’Ordre publicada ara.

En aquesta convocatòria es manté els criteris de les anteriors i es dóna prioritat a les assegurances contractades en les produccions on hi hagi un nivell d’assegurament baix. Alhora, es fomenta les assegurances que ofereixen més cobertures o que permeten aglutinar en una pòlissa produccions diverses, així com les que ofereixen cobertura per sequera en conreus de secà.

La convocatòria publicada és continuació de l’aprovada per l’Ordre AAM/127/2015, de 30 d’abril, abans esmentada, ja que si l’Ordre d’abril establia els ajuts per a l’any 2015, per tant, de totes aquelles pòlisses del Pla d’assegurances agràries 2015 que es podien tramitar i liquidar dins de l’any 2015 (les que entren en vigor abans del 31 d’octubre de 2015), amb l’Ordre actual es convoca els ajuts per a aquest mateix Pla 2015, però que no han estat auxiliades per la primera convocatòria, i que per tant es tramitaran i liquidaran a càrrec del pressupost de 2016.

Tal i com ja es va establir en les bases reguladores, els ajuts que es concedeixen per part del DARP consisteixen a subvencionar un percentatge sobre la subvenció que l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA) aplica a la pòlissa contractada, excepte en el cas de les assegurances de recollida i destrucció d’animals morts, en què serà un percentatge sobre la prima comercial.

D’altra banda, i amb l’objectiu d’ajustar la despesa del DARP al pressupost disponible, en aquesta Ordre s’ha hagut de modificar els percentatges d’ajut de vuit línies d’assegurança com a conseqüència de l’Acord del Consell de Ministres, de 2 d’octubre de 2015, que incrementa en quatre punts percentuals el percentatge de subvenció base d’aquests línies.

Pel que fa l’ajut per a la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, s’inicia el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades entre l’1 d’octubre de 2015 i el 30 de setembre de 2016

Cal destacar el fort compromís del DARP en el suport al sistema d’assegurances agràries, que, entre altres coses, es veu reflectit en el manteniment de l’aportació pressupostària per a fer front a aquests ajuts i que per al pressupost 2016 es preveu mantenir en els 8.900.000 euros dels darrers anys, 7.900.000 euros dels quals es destinaran als ajuts convocats en aquesta Ordre, i la resta, a una futura Ordre d’ajuts a publicar durant el 2016, per a cobrir els ajuts a les pòlisses del Pla 2016 que entrin en vigor abans del 31 d’octubre de 2016.