TRÀMITS | 04/11/2015  DARP

Traspàs de la tramitació del Registre d'embotelladors a l'OGE

A partir del mes d'octubre de 2015, l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) s'encarregarà dels tràmits del Registre d'Envasadors i Embotelladors de Vins i Begudes Alcohòliques, que fins ara realitzava el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Els operadors que embotellen productes vitivinícoles i/o begudes alcohòliques s’han d'inscriure en el Registre d'envasadors i embotelladors de vins i begudes alcohòliques (RE) prèviament a l’inici de la seva activitat.

Amb la finalitat de simplificar els procediments administratius, millorar els serveis a les empreses i donar celeritat a la creació d’activitat econòmica, la Generalitat de Catalunya treballa per a la integració a la “Finestreta Única Empresarial” (FUE) dels tràmits administratius relacionats amb l’activitat empresarial.

En aquesta línia, a partir del mes d’octubre de 2015, l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) –que actua com a Finestreta Única Empresarial- s’encarregarà dels tràmits del Registre d'Envasadors i Embotelladors de Vins i Begudes Alcohòliques, que fins ara realitzava el DARP.

La gestió del Registre d’Embotelladors comporta la tramitació de noves inscripcions, de modificacions o regularitzacions (com ara canvis de nom o d’instal·lacions, modificació de categories de productes a embotellar, anotació de noms comercials, etc.) i també de les baixes, a sol·licitud dels operadors.

El nivell d’integració d’aquests tràmits en la Finestreta Única Empresarial és de gestió exclusiva per part de l’OGE. Això implica que l’OGE serà l’encarregada de tota la tramitació de les sol·licituds que els embotelladors presentin, tant si són noves inscripcions en el Registre com si són regularitzacions o baixes.

Un dels objectius de la integració d’aquest tràmit a la FUE és la celeritat, i per això es fomenta la resolució immediata dels tràmits de manera que l’OGE facilitarà el document d’inscripció en el Registre d’Embotelladors, on constarà el número d’embotellador, que ha de figurar obligatòriament en l’etiquetatge dels productes que es comercialitzen.

Per a agilitar la tramitació, també s’ha simplificat la numeració en el Registre optant per un número més senzill i curt.

 

La Finestreta Única Empresarial

 

La Finestreta Única Empresarial facilita a les empreses la posada en funcionament de la seva activitat, perquè fa possible que les empreses s’adrecin a un únic punt per a iniciar i fins i tot -en funció del tràmit- finalitzar les gestions administratives necessàries per a l’exercici de l’activitat empresarial, com serà el cas de la tramitació del Registre d’Embotelladors. Per tant, una empresa de nova creació podrà tramitar en un mateix punt la inscripció en el Registre d’Embotelladors i en el Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC) i iniciar també els tràmits d’inscripció en el Registre Sanitari.

La Finestreta Única Empresarial actua com a punt de referència per a les empreses en la seva relació amb l’Administració, i incorpora els tràmits i serveis que aquestes puguin necessitar per realitzar l’activitat empresarial al llarg de tot el seu cicle de vida, amb independència de l’administració responsable.

En el cas del Registre d’Embotelladors, els operadors del sector de vins i begudes alcohòliques poden presentar i tramitar la sol·licitud d’inscripció, regularització o baixa en qualsevol dels centres de l’Oficina de Gestió Empresarial que hi ha a Catalunya.

 

El Registre d’Embotelladors

 

Aquest Registre es considera un instrument d’informació per a l’Administració, per als operadors d’aquest sector i també, per a les entitats, empreses o particulars relacionats amb la comercialització o el consum.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) és l’administració responsable de la gestió del Registre d'Envasadors i Embotelladors de Vins i Begudes Alcohòliques i, en concret, la unitat encarregada és la Subdirecció General de la Inspecció i el Control Agroalimentari.

Hi ha tres modalitats de Registre d’Embotelladors, i cadascuna s’identifica amb una tipologia diferent de número d’inscripció:

- Instal·lació d'embotellament pròpia de l'embotellador/a
- Planta d'embotellament mòbil
- Instal·lació d'embotellament fixa, propietat de tercers diferents de l'embotellador (externa)

Actualment, en el Registre hi ha 950 embotelladors amb la inscripció vigent, dels quals 859 corresponen a plantes d’embotellament fixes pròpies, 44 a plantes d’embotellament mòbils i 47 corresponen a operacions d’embotellament en una planta de tercers (dades de setembre de 2015).

La llista d’embotelladors inscrits d’alta està disponible al web del DARP on hi ha també la informació bàsica per a efectuar els tràmits (models de sol·licitud).