SANITAT VEGETAL | 05/11/2015  DARP/RuralCat

A partir del 26 de novembre cal tenir el carnet d'aplicador per a comprar productes fitosanitaris

Aquesta obligació afecta tots els agricultors de la Unió Europea que realitzen tractaments amb productes fitosanitaris, d'acord amb la Directiva 2009/128/CE d'ús sostenible dels plaguicides.

Productes fitosanitaris

Productes fitosanitaris. Font: DARP

Els usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris han d’estar en possessió d’un carnet que acrediti coneixements apropiats per a exercir la seva activitat, segons els nivells de capacitació que estableix la normativa vigent, a partir del 26 de novembre de 2015, si bé queda eximit el personal les tasques del quals no incloguin la venda ni la manipulació de productes fitosanitaris per a ús professional.

Aquesta obligació afecta tots els agricultors de la Unió Europea que realitzen tractaments amb productes fitosanitaris, d’acord amb la Directiva 2009/128/CE d’ús sostenible dels plaguicides.

Els carnets s’expedeixen per als següents nivells de capacitació:

  • Bàsic: per al personal auxiliar de tractaments, incloent els no agrícoles, i els agricultors que els realitzen en la mateixa explotació sense utilitzar personal auxiliar fent servir productes fitosanitaris que no siguin ni generin gasos tòxics, molt tòxics o mortals. També s’expedeixen per al personal auxiliar de la distribució que manipuli productes fitosanitaris.
  • Qualificat: per als usuaris professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles, i per als agricultors que realitzin tractaments utilitzant personal auxiliar. També s’expedeixen per al personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d’ús professional, i capaciten per a proporcionar la informació adequada sobre el seu ús, els seus riscos per a la salut i el medi ambient, i les instruccions per a mitigar els riscos esmentats.
  • Fumigador: per a aplicadors que realitzin tractaments amb productes fitosanitaris que siguin gasos classificats com a tòxics, molt tòxics, o mortals, o que generin gasos d’aquesta naturalesa. Per a obtenir el carnet de fumigador és condició necessària haver adquirit prèviament la capacitació corresponent als nivells bàsic o qualificat.


Val a dir que està exempt de l’obligació de realitzar el curs corresponent qui sol·liciti el carnet que habilita per a nivell qualificat i pugui acreditar que té una titulació habilitant (enginyer agrònom, enginyer tècnic agrícola, enginyer forestal, enginyer tècnic forestal, etcètera) o determinades titulacions de formació professional i certificats de professionalitat que estableix la normativa vigent.

El compliment dels requisits de formació s’ha d’acreditar per la possessió d’un carnet expedit per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) o altra Direcció General competent d’una altra comunitat autònoma.

Els carnets
són vàlids als efectes d’exercir l’activitat per a la qual habiliten en tot l’àmbit estatal i tenen una validesa de 10 anys, llevat que sigui retirat per l’òrgan competent abans de finalitzar aquest termini, per incompliment de requisits o per infracció.

Els carnets i les seves renovacions s’han de sol·licitar al Servei de Sanitat Vegetal a través de qualsevol oficina del DARP o també a través de la pàgina web oficial del Departament.