MAR | 22/03/2022  Ruralcat

El Consell Català de Cogestió Marítima posa en funcionament un nou model de governança per a la política marítima integrada a Catalunya

El primer Ple del Consell Català de Cogestió Marítima, celebrat la setmana passada, reuneix l'Administració pública i els sectors implicats, els científics i la societat civil.

Amb la constitució del Consell, es posa en funcionament un nou model de governança per a la política marítima integrada a Catalunya que empodera tots els actors marítims del país a l’hora de confegir les polítiques públiques.

La primera reunió del Ple del Consell Català de Cogestió Marítima es va celebrar la setmana passada al Palau de Pedralbes de Barcelona i va aplegar representants de tots els actors que formen aquest organisme: l’administració pública i els sectors implicats, els científics i la societat civil. Amb la constitució del Consell es posa en funcionament un nou model de governança per a la política marítima integrada a Catalunya que vol permetre la participació d’aquests agents en la definició, el desenvolupament i l’execució de les polítiques marítimes en un règim de corresponsabilitat entre tots ells.

Aquest primer Ple ha tractat la creació de les comissions que seran les encarregades d’elaborar i validar col·legiadament el nou Pla pluriennal 2022-2025 de l’Estratègia marítima de Catalunya 2030, que té com a objectiu garantir la sostenibilitat dels recursos pesquers conjuntament amb la competitivitat del sector.

Especialment rellevant és el paper que té l’àmbit científic a l’hora de transferir el coneixement necessari per a la presa de decisions. Catalunya disposa d’una xarxa de centres científics punters en les diferents disciplines vinculades amb la recerca en el medi marí i marítim. El Consell ha d’aportar el marc de col·laboració entre tots plegats i també ha de mantenir un contacte estable bidireccional sectors-científic que faci possible la transferència tecnològica als diferents sectors econòmics.

La gestió adaptativa com a fórmula per mantenir el bon estat del mar i alhora garantir un desenvolupament sostenible de l’Economia Blava a Catalunya serà possible en la mesura que hi hagi aquest contacte bidireccional i mantingut en el temps.

Els àmbits de treball del Consell s’emmarquen en la Política Marítima Integrada de la Unió Europea.

L’actuació del Consell s’emmarca en la Política Marítima Integrada de la Unió Europea, que té com a objectiu donar un enfocament més coherent i integrat a les qüestions marítimes mitjançant una major coordinació entre els diferents àmbits sectorials. En aquest sentit, en una recent comunicació de la Comissió Europea sobre un nou enfocament de l’economia blava sostenible, es reforça encara més la idea que la transició cap a la creació d’una economia blava sostenible dependrà del fet que existeixi una cooperació més estreta entre tots els actors involucrats.

I, mitjançant el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, en compliment de diversos objectius de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i especialment l’ODS 14 Conservar i utilitzar de manera sostenible els mars i oceans, s’assumeix el compromís d’implementar un nou model de governança del mar basat en la cogestió de l’àmbit marí i costaner.

Font: DACC