FORESTAL | 19/11/2015  DARP/RuralCat

Nova regulació per al desarrelament d'arbres i d'arbustos en terrenys forestals

El Govern ha aprovat el nou Decret pel qual es regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos en terrenys forestals. L'objectiu és actualitzar l'anterior decret en aquesta matèria, de 1996, per adaptar-lo a diversa normativa posterior i simplificar els tràmits que han de realitzar les empreses del sector.

La nova regulació incorpora les obligacions establertes al Decret 1311/2012, de 23 d'octubre, pel qual es regula el Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya.

En aquest sentit, a les sol·licituds d’autorització i en les comunicacions de desarrelament d’arbres o arbusts, l’interessat hi ha de fer constar el responsable de la realització dels treballs, que ha d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal, inscripció que és una de les principals novetats del Decret.

També s'incorporen les previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica. S’estableix com a regla general el règim de comunicació i es reserva el d'autorització d’arrencada per al supòsit en què no es disposi d'un instrument d'ordenació forestal. A més, habilita els mitjans necessaris per tal que els tràmits i procediments regulats pel Decret es puguin efectuar progressivament per via electrònica.

Per realitzar l’activitat de desarrelament, les persones titulars de finques forestals amb instrument d’ordenació forestal aprovat i vigent que inclogui el desarrelament d’arbres i arbustos han de presentar, amb una antelació mínima de 10 dies, una comunicació prèvia al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). Quan es tracti d’aprofitaments de rodals de masses arbustives, cal que l’instrument d’ordenació forestal especifiqui la superfície afectada. L’interessat disposa del termini d’un any per efectuar el desarrelament, que es pot fer un cop transcorreguts 10 dies des de la presentació de la comunicació prèvia. Un cop transcorregut un any sense haver executat totalment o parcialment l’actuació, caldrà comunicar-ho de nou.

Les persones titulars de finques forestals que no disposin d’instrument d’ordenació forestal aprovat i vigent requereixen una autorització de l’administració forestal de forma prèvia a l’activitat per desarrelar arbres i arbustos. El DARP ha de comunicar a les entitats locals les autoritzacions d’aprofitaments atorgades respecte dels terrenys forestals del seu àmbit. Un cop notificada l’autorització, l’interessat disposa d’un any per realitzar el desarrelament, i si transcorregut aquest termini no s’ha executat totalment o parcialment l’actuació, també caldrà sol·licitar-ho de nou.

Les persones titulars o responsables de la realització dels treballs disposaran de l’assenyalament in situ dels exemplars objecte de l’extracció; i l’assenyalament i l’execució dels aprofitaments hauran de complir un mínim de condicions establertes en el Decret ara aprovat.

Finalment, val a dir també que l’incompliment de les disposicions d’aquest Decret es considerarà infracció i serà sancionat d'acord amb la Llei forestal de Catalunya i amb la Llei de forests. Queden fora de l’àmbit d’aplicació del nou Decret els aprofitaments de superfícies destinades expressament al conreu d'arbres ornamentals previstes en la Llei forestal de Catalunya.