FINANÇAMENT | 20/11/2015  DARP/RuralCat

Aprovat el Programa Operatiu FEMP 2014-2020

La Comissió Europea ha aprovat el Programa Operatiu de l'Estat espanyol del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020, que rebrà més de 1.100 milions. El Programa Operatiu a Catalunya està pressupostat en 50,3 milions d'euros.

La Comissió Europea (CE) ha comunicat, en data 17 de novembre de 2015, la decisió d’execució per la qual s’aprova el Programa Operatiu de l’estat espanyol del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) per al període 2014-2020.

Així, l’Estat espanyol pot disposar per a la gestió del fons pesquer de 1.161,6 milions d'euros procedents del pressupost comunitari, i es converteix en el primer país perceptor de fons pesquers de la Unió Europea (UE). Aquest pressupost comunitari juntament amb els 398 milions d’euros aportats per l’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes suposarà un total de 1.558,6 milions d’euros d’ajuda pública per al sector pesquer.

El suport a les paralitzacions temporals (vedes) i definitives (desballestaments) de l’activitat pesquera anirà, a diferència dels anteriors Programes operatius, a càrrec dels pressupost de l’Administració General de l’Estat.


Les accions per a Catalunya s’emmarquen dins del Programa Operatiu (PO)
, que té com a objectiu principal fomentar una pesca i una aqüicultura competitives, mediambientalment sostenibles, econòmicament viables, i socialment responsables. També té com a finalitat impulsar l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC) i de la Política Marítima Integrada (PMI), donant suport a un desenvolupament territorial equilibrat i integrador de les zones pesqueres i aqüícoles, sense oblidar l'ocupació, la innovació i la competitivitat en els sectors marítims i les regions costaneres. Així el PO català, pressupostat en 50,3 milions d’euros, serà l’instrument financer per a fomentar les prioritats següents:

 

Pesca extractiva sostenible: 36% del pressupost (14,9M€)

 

La principal actuació a finançar és el foment de la competitivitat i viabilitat de les empreses del sector mitjançant el foment de la innovació, les inversions en ports pesquers i el foment de la salut i seguretat, així com l’estalvi i l’eficiència energètica. També inclourà les inversions a bord per a millorar valor afegit, la qualitat dels productes i la utilització de captures no desitjades, la diversificació, l'ajuda inicial a joves pescadors i els serveis d'assessorament. En aquesta mesura també es fomentarà les actuacions de col·laboració entre el sector pesquer i el món científic.

 

Aqüicultura sostenible: 10% dels pressupost (5,2M€)

 

Per al sector de l'aqüicultura s’identifica com a actuació prioritària les inversions productives dirigides a fomentar la competitivitat i viabilitat de les empreses aqüícoles. En aquest apartat també es contempla el suport a la consolidació del desenvolupament tecnològic, la innovació i la transferència de coneixement, la protecció i restauració de la biodiversitat aquàtica i la potenciació dels ecosistemes i foment d'una aqüicultura eficient, juntament amb la protecció del medi ambient.

 

Aplicació de la PPC: 4% del pressupost (2,3M€)

 

S’incorpora en el FEMP les mesures de control i execució que garanteixin l'aplicació de la Política Pesquera Comuna, i les activitats d'inspecció i control per a la supervisió de l’activitat de la pesca.

 

Desenvolupament Local: 15% del pressupost (7,7M€)

 

Un altre aspecte essencial de l'estratègia és la millora de la cohesió territorial en les zones dependents de la pesca del litoral català, per tal de fer possible la creació d'ocupació, i afavorir les comunitats pesqueres i aqüícoles. Així, se centrarà en la dinamització dels grups d'acció local pesquera que identifiquin en les seves estratègies de desenvolupament local mesures encaminades a aconseguir un creixement integrador.

 

Comercialització i transformació: 31% del pressupost (16,7M€)

 

Quant a les inversions en la indústria de la transformació, es pretén posar en valor la qualitat dels productes i processos. Per tant, es podrà impulsar, a través de la inversió, noves tècniques, tecnologies o sistemes millorats de conservació, manipulació / categorització i emmagatzematge que contribueixin a estalviar energia o reduir l'impacte en el medi ambient, millorin la seguretat, la higiene i les condicions de treball. També s’invertirà en implementació de noves presentacions, productes i envasos, d'acord amb les necessitats del consumidor.

En el sector de la comercialització es donarà suport a la promoció i comercialització de noves espècies, les captures no desitjades o aquells productes obtinguts amb mètodes que tinguin un baix impacte en el medi ambient. També es fomentarà la qualitat i el valor afegit dels productes pesquers i aqüícoles, mitjançant la creació i potenciació de distintius i marques de qualitat o la presentació i l’envàs de productes.

El nou FEMP reforça les línies de suport a les Organitzacions de Productors pesquers, per a l'optimització de les seves estructures i, en concret, en el finançament i aplicació dels seus plans de producció i comercialització.

 

Política Marítima Integrada: 1% del pressupost (500.105€)

 

Aquest punt inclou mesures relatives a la vigilància marítima integrada, i en particular l'entorn comú d'intercanvi d'informació per a la vigilància de l'espai marítim de la Unió, la protecció del medi marí i la seva biodiversitat, i de les zones marines protegides com ara els paratges de Natura 2000.