AJUTS | 24/11/2015  DARP/RuralCat

Més de 22 milions per a la incorporació de joves al sector agrari

El DARP destinarà uns 22 milions d'euros a subvencions directes per a tots els joves emprenedors catalans que van sol·licitar l'ajut per instal·lar-se en una explotació agrària i complien els requisits de la convocatòria 2015. Aquest pressupost gairebé duplica el de les anteriors PDR.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha prioritzat aquest ajut accelerant la revisió i valoració dels expedients, i així poder comunicar als beneficiaris, que malgrat l’elevat volum d’expedients i del gran pressupost requerit, es resoldrien favorablement totes les sol·licituds que complien amb els requisits de la convocatòria. L’afany per avaluar els expedients ha estat complexa perquè la documentació preceptiva habitualment no es presenta amb la sol·licitud com correspondria per normativa, però finalment s’ha pogut realitzar en temps rècord per discernir els expedient favorables.

L’esforç per garantir el suport a la totalitat d’aquests projectes d’instal·lació i una dotació pressupostaria que gairebé duplica les d’anteriors PDR, ha requerit dels corresponents tràmits administratius. Aquests impliquen el control pressupostari dels òrgans interns de la generalitat, i tots els processos preceptius per garantir la correcta gestió dels fons públics. L’acte d’emetre la resolució no procedeix fins que no finalitza tot el procediment.

Actualment, un cop garantit el bon funcionament de l’ajut, s’ha iniciat l’enviament de les resolucions a cada un dels joves beneficiaris de l’ajut. En els terminis habituals i conforme la normativa, els nous titulars d’explotació rebran les seves cartes individualitzades amb el què els correspon d’ajut, i que es pagarà en l’anualitat 2016, segons el previst.

Cal recordar que els joves, des del moment que van presentar la sol·licitud d’ajut per a la incorporació, no tenen cap impediment per iniciar l’activitat agrària i realitzar les actuacions que considerin oportunes per iniciar la seva activitat professional. Qualsevol informació errònia difosa en aquest sentit pot retardar innecessàriament l’inici de l’activitat.

Per altra banda, cal destacar que Catalunya és de les primeres comunitats autònomes en la implementació del nou programa de desenvolupament rural, i la primera comunitat autònoma que resol expedients de joves a càrrec del nou període. L’ajut per la primera instal·lació de joves agricultors per al 2015 s’emmarca en l’Ordre AAR/82/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE), i es convoquen els corresponents a l’any 2015. Els ajuts de CGE s’emmarquen en el PDR 2014-2020 (PDR), i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).