AJUTS | 20/04/2022  Ruralcat

Es convoquen els ajuts a productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers

Les sol·licituds per demanar els ajuts es poden presentar fins al 23 de maig.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) convoca, per a l’any 2022, els ajuts destinats als operadors professionals de categoria productor de determinats materials vegetals de reproducció per a inversions en instal·lacions de protecció dels vivers enfront d’insectes vectors, o en equips de tractament mitjançant termoteràpia en vivers de vinya.

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat jurídica que siguin operadors professionals inscrits com a productors (de Dret Privat o Dret Públic) al Registre d’Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG) i, per tant, autoritzats pel DACC a produir Materials Vegetals de Reproducció (MVR), o bé, ser productors de MVR susceptible a les plagues de quarantena transmeses per insectes vectors: Xylella fastidiosa, Bursaphelenchus xilophilus, HBL o greening dels cítrics, Flavescència daurada.

Seran subvencionables les següents inversions, sempre que siguin realitzades amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la subvenció:

- Instal·lació o modernització d’estructures i malles en els llocs de producció d’MVR per quedar protegits contra la introducció d’insectes vectors de plaques

- Instal·lació de totes o algunes de les següents infraestructures addicionals (llistat no exhaustiu): sistema de doble porta, implantació d’una vora exterior perimetral, instal·lació d’una xarxa de mallat o qualsevol altra innovació o millora encaminada a l’aïllament del material vegetal.

- Instal·lacions d’equips de tractament mitjançant termoteràpia en vivers.

La inversió màxima subvencionable és de 120.000 euros per cada instal·lació. Aquesta quantia pot variar entre el 40 i el 70% de l’import sol·licitat per a la inversió en funció del nombre de beneficiaris i pressupost disponible. En tot cas, l’import màxim de concessió per inversió a subsidiar és de 84.000 euros. La dotació total d'aquesta convocatòria és de 471.324 €.

El termini per presentar les sol·licituds ja està obert i finalitza el 23 de maig del 2022. En cas que la persona sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent, o participada majoritàriament per una administració domiciliada a Catalunya, ha de formalitzar la sol·licitud a través de l’Extranet de les administracions catalanes. La resta de sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics des d'aquest web.

Font: DACC