RURALCAT | 08/06/2022  Ruralcat

RuralCat ofereix una nova pestanya per consultar informació i dades estadístiques sobre el món rural i el sector primari

La nova pestanya reuneix tota la informació i les dades estadístiques sobre el món rural, l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria agroalimentària de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta pestanya és oferir informació sobre el sector de manera fàcil, pràctica i directa.

Ruralcat ha incorporat una nova pestanya d’estadístiques al seu portal web amb la finalitat de posar a l’abast dels visitants tota la informació i les dades estadístiques sobre el món rural, l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria agroalimentària de Catalunya. A partir d’ara, l’usuari pot accedir a aquesta informació directament des de la home de la web, on al final de la pàgina es troba la nova pestanya.

L’objectiu és oferir informació sobre el sector de manera fàcil, pràctica i directa, ja que un cop la cliques, la informació està organitzada en els següents apartats:

- Observatori Agroalimentari de Preus: On hi ha les dades sobre els preus agroalimentaris i ramaders, els indicadors de tendència de marge, les dades setmanals sobre la conjuntura agrària així com les mensuals de l'índex de preus percebuts pel pagès i gràfics sobre l'evolució dels preus tant agrícoles com ramaders. També estudis i monografies relacionats amb la temàtica.

- Agricultura: S’hi poden trobar els avanços mensuals de superfícies i produccions de conreu, les estadístiques definitives de conreus, les d’OMG, la distribució general de la superfície de Catalunya i els sectors agrícoles.

- Ramaderia: Conté el nombre d’explotacions i capacitat, el número d’efectius, enquestes de sacrifici en escorxadors i en sales d’incubació, informació sobre els sectors ramaders i altres produccions ramaderes.

- Estructura de les explotacions: Hi ha tota la informació sobre les operacions estadístiques del Cens agrari i de l’enquesta de l’estructura de les explotacions agràries

- Estadístiques econòmiques: Amb els costos i marges econòmics, la renda agrària i la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC).

- Alimentació: On s’ofereixen dades sobre el comerç exterior i el consum alimentari.

- Ecosistemes forestals: Amb informació sobre caça, camins ramaders, gestió forestal, pesca continental i prevenció d’incendis forestals.

- Pesca: Recull informació sobre el sector i l’aqüicultura.

- Publicacions: Un espai on es reuneixen les publicacions elaborades a partir de les dades estadístiques recopilades i treballades, com butlletins, fulls informatius, informació gràfica o opuscles.

Totes aquestes dades estadístiques s’actualitzen en funció del tipus d’informació facilitada, i, per tant, les actualitzacions poden ser setmanals, mensuals o anuals. En aquesta pàgina també es pot consultar l’Observatori del Món Rural 2021 i els principals indicadors del sector agrícola a Catalunya (radiografia de les explotacions agrícoles 2020, evolució dels principals indicadors del sector agrícola a Catalunya i evolució dels principals indicadors sèrie històrica).

Font: RuralCat

Informació relacionada