PESCA | 15/06/2022  Ruralcat

La pesca marítima recreativa a Catalunya genera uns 88 milions d’euros anuals

La Generalitat ha posat en marxa un seguiment d’aquesta activitat per contribuir a la presa de decisions orientades per tenir unes pesqueries més sostenibles a Catalunya.

L’obtenció d’aquesta informació ha de permetre millorar la gestió administrativa d’aquesta activitat i complir amb les directrius establertes per la Unió Europea a partir de 2020.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), des de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible (DGPMPS) i en col·laboració amb l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), ha iniciat un programa de seguiment de la pesca marítima recreativa a Catalunya segons el qual aquesta activitat té un impacte econòmic indirecte en el conjunt de l’economia blava de Catalunya d’uns 88 milions d’euros anuals (s’hi inclouen les despeses fora del sector de serveis de la pesca recreativa, com ara vacances de pesca, àpats, transport, lloguer d’embarcacions i servei de manteniment i de ports); dels quals uns 23 milions corresponen a l’impacte directe sobre botigues i distribuïdores en materials per fer l’activitat.

Les dades recopilades també estimen que la captura total anual de l’activitat a Catalunya és de 780 t anuals; 239 t correspondrien a la pesca des de costa, 340 t a la pesca des d’embarcació i 200 t a la pesca submarina.

Pel que fa al nombre de pescadors, l’estudi indica, a partir de les dades obtingudes de les llicències emeses a Catalunya el 2020 i 2021, que hi ha un total de 47.016 practicants de pesca marítima recreativa a Catalunya dels quals, principalment, un 72% practiquen la pesca des de costa, un 20% la pesca des d’embarcació i un 8% la pesca submarina. Tot i això, gairebé un 20% de les persones enquestades han declarat que en practiquen més d’una modalitat. L’obtenció d’aquesta informació ha de permetre millorar la gestió administrativa d’aquesta activitat i complir amb les directrius establertes per la Unió Europea a partir de 2020.

Al llarg de l’any 2021 es van expedir 50.193 llicències de pesca recreativa de superfície (incloent-hi tant la pesca recreativa marítima com la continental, i tant la modalitat de costa com la d’embarcació), 3.240 llicències de pesca marítima submarina, i 19 llicències de pesca marítima col·lectiva. El 2020 el nombre de llicències expedides va ser una mica superior. Se’n van trametre 51.437  de pesca recreativa de superfície, 3.585 de pesca recreativa subaquàtica i 11 de pesca recreativa col·lectiva.

Les llicències de pesca recreativa de superfície es classifiquen segons la seva durada. Les llicències vàlides per un any i les llicències per a majors de 65 anys (vàlides per a quatre anys) representen un 50% del total de noves llicències de pesca recreativa de superfície emeses el 2021.

L’experiència obtinguda a la prova pilot que es va fer el 2019 ha servit per millorar i impulsar un sistema de recollida de dades en continu, en què s’han definit els fonaments per establir un seguiment permanent de l’activitat a llarg termini amb l’objectiu de generar la informació necessària per millorar la gestió dels recursos litorals i de l’activitat. Aquest programa de seguiment recull les dades obtingudes des de mitjans de 2020 fins a mitjans de 2021. Durant el primer any de seguiment s’han realitzat 12.534 enquestes en línia i 1.518 enquestes in situ al llarg de les 11 zones en què s’ha dividit el litoral català, representatives per les seves característiques ambientals heterogènies.

La recollida de dades en continu permet representar la dinàmica de l’activitat; així doncs, any rere any, s’aniran obtenint dades essencials cada cop més fiables per a la caracterització de l’activitat i contribuir a la presa de decisions multidisciplinàries orientades cap a una bona gestió del sector i per tenir unes pesqueries més sostenibles a Catalunya.

Font: DACC