SANITAT VEGETAL | 17/06/2022  Ruralcat

Es publica la 2a edició del Llibre Blanc sobre el control de plagues en espais verds

Aquesta 2a edició actualitza la informació tècnica i les noves disposicions normatives relacionades amb la prevenció i lluita contra les plagues i els tractaments fitosanitaris.

El Servei de Sanitat Vegetal publica la 2a edició del Llibre Blanc sobre el control de plagues en espais verds que actualitza la informació tècnica i les noves disposicions normatives relacionades amb la prevenció i lluita contra les plagues i els tractaments fitosanitaris, de l’anterior llibre blanc.

La primera edició d’aquest llibre la va redactar un grup de tècnics especialistes pertanyents tant a l’Administració autonòmica i local com a les empreses i associacions relacionades amb el sector de la jardineria i el control de plagues.

Com a novetat, aquesta segona edició inclou una guia per a la comunicació d'avisos a la ciutadania de tractaments fitosanitaris en espais verds, aspecte molt important per evitar afectacions a les persones, especialment a la població més vulnerable com és el cas de les persones grans i les que pateixen sensibilitat química múltiple. En aquest sentit, s'inclouen models de cartells per informar a la població.

El llibre s’estructura en quatre capítols i 23 annexos. El primer capítol dona informació sobre les principals plagues que afecten els espais verds i els mètodes de control. El segon, exposa els principals aspectes que estableixen les disposicions legals que regulen el registre, la comercialització i l’ús dels productes i dels tractaments fitosanitaris als espais verds. El tercer dona informació complementària per facilitat el compliment de la legislació aplicable i les Bones Pràctiques recomanades, i l’últim, les recomanacions per informar la ciutadania sobre els tractaments fitosanitaris en espais verds. Als annexos, s’hi recull informació complementària.

La implementació de la Gestió Integrada de Plagues en els parcs i jardins es considera bàsic per aconseguir els objectius previstos de millora de la sanitat vegetal sense risc per a les persones i el medi ambient. Per aquest motiu, l'assessorament tècnic cobra una importància cabdal.

Font: Sanitat Vegetal