AJUTS | 14/12/2015  DARP/RuralCat

Els productors catalans reben aquesta setmana més de 205 milions d'euros de la PAC

El DARP abonarà, entre 14 al 18 de desembre, el 95% de l'ajut de pagament bàsic, pagament verd i complement de joves de la campanya 2015, per un import de 205,9 milions d'euros.

Camp de ferratge ecològic. Font: DARP

Camp de ferratge ecològic. Font: DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) farà efectiu el pagament el pagament a tots els productors, del 95% de l’ajut de pagament bàsic (135.220.375,82 €), pagament verd (69.841.744,10 €) i complement de joves (887.204,02 €). Cal destacar que l’esforç realitzat en la gestió ha permès per primera vegada, incorporar al primer pagament de campanya els imports corresponents a la Reserva Nacional de drets, amb un import 1.382.869 €.

El Pagament bàsic és l’ajut directe més important a les explotacions agràries, tant en nombre de beneficiaris com en import pagat, essent una de les actuacions prioritàries de la Política Agrària Comuna (PAC). Es tracta d’un ajut als agricultors que té com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions, contribuint, així, a evitar l’abandonament de les terres i de l’activitat agrària, el despoblament del medi rural, i a fomentar l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.

Aquest és el primer any d’implementació de la nova PAC 2015-2020 i l’any en què s’assignaran, en base a un complex model de regionalització, els nous drets de pagament bàsic, que donaran dret al pagament fins el 2020.
Per aquest motiu, el DARP en base a la gestió rigorosa i correcta de les dades, i per evitar donar informació dels drets no contrastada o fer pagaments no exactes que comportessin posteriors devolucions, va decidir no efectuar aquest pagament fins a tenir les dades validades i incorporades les al·legacions pels canvis de titularitat de les explotacions.

Properament els productors rebran la comunicació sobre aquesta assignació inicial dels drets de pagament bàsic, que podran consultar a https://www10.gencat.cat/dar_punic/ prèvia identificació mitjançant codi i contrasenya lliurada en la Declaració Única Agrària DUN 2015. A la pàgina web del DARP podran ampliar la informació sobre el model de regionalització i de com s’assignaran els drets.

Aquest nou model d’ajuts ha comportat nous requeriments pels beneficiaris i per tant, nous controls per part de l’Administració. Recentment s’ha enviat informació als afectats per incidències detectades en la sol·licitud de pagament bàsic 2015, amb l’objectiu que, si s’escau, s’esmenin abans de l’assignació definitiva dels drets de pagament bàsic i per tant s’evitin recursos administratius i regularitzacions posteriors. La major part d’aquestes incidències són el resultat dels controls administratius i sobre el terreny que no aturen aquest pagament.

El nou pagament verd
(pagament per pràctiques agrícoles beneficioses pel clima i el medi ambient), suposa un increment de més 51% del valor dels drets pagament bàsic, i persegueix la realització de pràctiques mediambientalment favorables com la diversificació de cultius o el manteniment de superfícies d’interès ecològic. El complement de joves que introdueix la nova PAC per als joves que reuneixin determinats requisits, comporta l’increment del 25% del valor dels drets de pagament bàsic, amb l’objectiu d’afavorir el relleu generacional del sector agrari.

Aquest pagament s’ha fet en base a l’assignació inicial de drets de pagament bàsic i incorpora els imports de reemborsament de la disciplina financera 2014, mitjançant l’ingrés calculat per aplicació d’un coeficient provisional del 1,30%, i la deducció de l’import corresponent a l’aplicació de la disciplina financera en 2015, corresponent a un coeficient 1,393041%. Pel que fa a la reducció lineal per depassament de límit pressupostari estatal, provisionalment, no ha sigut necessària la seva aplicació.

El pagament del 5% restant, està previst pel segon trimestre del 2016, un cop feta l’assignació definitiva de drets durant el primer trimestre de 2016.