PORCÍ | 16/12/2015  DARP/RuralCat

Fitxes de caracterització dels abeuradors per a porcí

El Departament de Producció Animal de la Universitat de Lleida ha dut a terme, en el marc del projecte Life+ Futur Agrari, un estudi de caracterització de 23 tipus diferents d'abeuradors de bestiar porcí i ha elaborat les següents fitxes tècniques.

Un element clau en la gestió mediambiental del purí és la reducció del seu volum a origen i, per tant, s’ha de mirar de combatre la ineficient gestió de l’aigua, atès que aquesta es barreja amb el purí, fent créixer el seu volum.

Per tal de reduir al màxim les pèrdues d’aigua en l’explotació i, per tant, el volum de purí a gestionar, és molt important saber el tipus d’abeurador que s’adapta millor a l’explotació. I tampoc no s’ha d’oblidar la ubicació més favorable tenint en compte l’angle i l’altura, de la mateixa manera que la pressió del circuit per tal que el cabal d’aigua de sortida sigui el desitjat.

Una de les accions dins del projecte LIFE+ Futur Agrari, coordinat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), ha estat l’estudi i caracterització de 23 tipus diferents d’abeuradors que hom pot trobar actualment en les granges de porcí. Aquest estudi es va dur a terme en el Laboratori de Producció Animal de la Universitat de Lleida (UdL) per personal del Grup de Gestió Porcina (GGP_UdL).

En el mercat hi ha una gran variabilitat de sistemes i cases comercials d’abeuradors, que fa necessari per al ramader tenir més informació tècnica-descriptiva per tal de poder fer una correcta elecció d’acord amb les seves necessitats. Els abeuradors de porcí caracteritzats han estat agrupats segons tipologia (pitorro, bola, pico pato, i cilindre).

Un cop caracteritzat els 23 diferents tipus d’abeuradors, s’ha elaborat unes fitxes on s’inclou les dades descriptives així com els resultats obtinguts de cabals (litres/minut) a diferents pressions del circuit d’aigua (0,5 a 4 bars en intervals de 0,5 bars). Amb aquestes fitxes el ramader pot disposar d’una informació clau sobre el tipus d’abeurador que ha de triar tenint en compte l’animal al qual va destinat, el maneig i instal·lacions que actualment disposa o té previst realitzar per a aconseguir una bona gestió de l’aigua sense que afecti els índex productius.

Dins d’aquestes fitxes es troba informació sobre: dades comercials, descripció física (tipus d’abeurador, pes, força de treball de la molla, material del qual està fet l’abeurador, si té un sistema regulable, i si disposa de filtre), dimensionament (amb fotos lateral, frontal i del darrera, i un esquema dimensional), fotos de les peces desmuntades, i dades tècniques de treball (taula i gràfic que relaciona la pressió del circuit d’aigua amb el cabal (l/min) de sortida).

Amb els resultats exposats en les fitxes de caracterització es posa de manifest que hi ha abeuradors que disposen d’algun sistema de regulació i que per una mateixa pressió del circuit d’aigua el cabal de sortida pot ser molt diferent. La importància de realitzar una selecció acurada del tipus d’abeurador juntament amb una correcta instal·lació pot ajudar a obtenir un estalvi econòmic i ambiental de la granja.