ALIMENTACIÓ | 18/12/2015  ACSA/RuralCat

Es publica el nou Reglament europeu relatiu als nous aliments

El DOUE ha publicat el Reglament (UE) 2015/2283 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als nous aliments. La normativa entrarà en vigor l'1 de gener de 2016 i serà aplicable, en la seva major part, a partir de l'1 de gener de 2018.

En el DOUE L 327, d‘11.12.2015, s'ha publicat el Reglament (UE) 2015/2283  del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, relatiu als nous aliments, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen el Reglament (CE) núm. 258/1997 del Parlament Europeu i del Consell i el Reglament (CE) núm. 1852/2001 de la Comissió.

El nou Reglament millora l'eficiència del procediment d'autorització, permet comercialitzar ràpidament aliments segurs i innovadors, elimina barreres comercials innecessàries i, al mateix temps, garanteix un elevat nivell de seguretat dels aliments.

Segons el document, un nou sistema d'autorització centralitzat donarà major certesa als sol·licitants d'autorització d'un nou aliment i simplificarà i accelerarà el procés d'autorització.

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) realitzarà una avaluació científica del risc dels nous aliments l'autorització del qual sol·licita, mentre que la Comissió gestionarà els expedients de cada sol·licitant i presentarà les propostes d'autorització dels nous aliments que es consideren segurs.

Per facilitar el comerç d'aliments tradicionals de països no membres de la UE que es considerin nous aliments a la UE, el nou Reglament introdueix també un procediment més adequat d'avaluació dels aliments que siguin nous a la UE. Si es pot demostrar que un aliment tradicional ha estat històricament segur i els Estats membres de la UE o l'EFSA no plantegen dubtes sobre la seva seguretat, podrà comercialitzar amb la notificació prèvia de l'explotador d'empresa alimentària.

En el nou Reglament també s'inclouen disposicions sobre la protecció de dades. Després de l'autorització d'un nou aliment, les dades científiques noves i les dades protegides no podran utilitzar-se en el marc d'altres sol·licituds durant cinc anys.

El present Reglament entrarà en vigor l’1 de gener de 2016 i serà aplicable, en la seva major part, a partir de l'1 de gener de 2018, data en què quedaran derogats el Reglament (CE) núm. 258/1997 i el Reglament (CE) núm. 1852/2001.