AJUTS | 04/01/2016  DARP

Ajuts a les Agrupacions de Defensa Vegetal

Els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents al 2016 estan dotats amb un import de 1.800.000 euros. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de gener.

L’objectiu dels ajuts en matèria de sanitat vegetal regulats en l'Ordre ARP/373/2015, de 18 de desembre (DOGC Núm. 7028 - 30.12.2015) són l’assessorament en gestió integrada de plagues i tots aquells serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la millora de la lluita contra els organismes nocius que incloguin les actuacions d’assessorament tècnic en prevenció i lluita contra aquelles plagues, malalties i males herbes especialment perilloses, entre les que es prioritzen el foc bacterià, el virus de la sharka, el cargol poma i la Xylella fastidiosa

Els ajuts per a aquesta convocatòria, estan dotats amb un import de 1.800.000 euros. El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes des de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

El suport i foment a les ADVs són una de les prioritats de la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia en matèria de sanitat vegetal. No en va, la feina especialitzada que requereix la sanitat vegetal necessita de profunds coneixements tècnics i d’experiència contrastada, la qual cosa s’aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp que permet un acostament molt proper als problemes reals dels conreus i una gestió directa a nivell d’explotació. Aquesta tasca es porta de manera molt satisfactòria per part dels tècnics de les ADV en col·laboració estreta amb el DARP. A més de l’alta especialització, la situació constantment canviant de la sanitat vegetal, amb la constant entrada de noves plagues, malalties i males herbes i la reducció del nombre de productes fitosanitaris a utilitzar, implica la necessitat d’un suport de personal tècnic en constant formació i permanent actualització del seu coneixement, adaptat a la realitat dels conreus i a les condicions agroclimàtiques de cada zona.

D’altra banda, els objectius de la Directiva 2009/128/CE, la qual estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides i que conté previsions com la correcta adaptació de les explotacions a la Gestió Integrada de Plagues (GIP), fa que la figura de les ADVs, amb el seu personal tècnic altament qualificat i especialitzat, esdevingui un model absolutament necessari per a garantir el correcte desenvolupament i assessorament en matèria de sanitat a les explotacions agrícoles. També són peces bàsiques per al foment de les tècniques alternatives a la lluita química, en la qual Catalunya és pionera i on al 2015 ja s’han aplicat en 93.600 ha.

Les ADV estan regulades actualment pel Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de Defensa Vegetal. El seu objectiu és col·laborar amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals mitjançant l’aplicació de les tècniques i principis de gestió integrada de plagues i la utilització racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de defensa fitosanitària.

S’ha de destacar l’important esforç dut a terme pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per a mantenir any a any els imports d’aquests ajuts, i la ferma voluntat de potenciar i fomentar les ADV les quals considerem eines indispensables en la sanitat vegetal a Catalunya. En aquesta línia destacar que a mitjan d’aquest mes de desembre s’han fet ja efectius els pagaments dels ajuts a les ADVs de la convocatòria de 2014, per un import total certificat de 1.747.820,46 euros.