AJUTS | 05/01/2016  DARP

Ajuts a la cooperació dels grups Leader de Catalunya

Els ajuts que preveu l' ORDEN ARP/375/2015, de 16 de diciembre (DOGC Núm. 7028 - 30.12.2015) per un import total de 1.417.666,66 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el que preveu el PDRcat.2020, i aniran a càrrec per les anualitats 2016 i 2017.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts a la cooperació dels grups Leader de Catalunya, en el marc de la operació 19.3 de cooperació Leader del nou Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDRcat.2020), corresponents a l’any 2016, i n’ha aprovat les bases reguladores. El termini de presentació de sol·licituds serà de 45 dies a partir de l’endemà de la publicació de l’Ordre de convocatòria en el DOGC.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és el de fomentar els projectes de cooperació dels territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament i temàtiques comuns, creant projectes en xarxa que permetin la realització d’actuacions conjuntes en diferents territoris i creïn sinergies amb els projectes productius de cada zona.

També, cal destacar, en el marc de l’operació 19.3 de cooperació Leader, i com a novetat en aquest nou període de programació, que els grups Leader podran desenvolupar projectes propis en col•laboració amb els agents dels seu territori, que permetrà desenvolupar les estratègies específiques de cada territori.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 grups d’acció local que varen ser seleccionats pel DARP per l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR.cat2020.


El projectes de cooperació s’han de regir pels principis d’innovació i efecte demostratiu, han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, entorn l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar un valor afegit al Leader de Catalunya.

Les temàtiques dels projectes poden ser molt diverses com l’emprenedoria, els joves rurals, les energies renovables, la valorització dels productes agroalimentaris o la responsabilitat social empresarial, entre d’altres.

Durant el període de programació 2007-2013, els grups Leader de Catalunya van participar en una vintena de projectes de cooperació, on van destacar principalment, els de “Gestió sostenible rural”, que aplica la responsabilitat social a les empreses beneficiaries del Leader, “Incubadores i vivers d’empreses rurals” , “Gustum, que valoritza i promociona els productes agroalimentaris locals i “Energia i Forest” que valoritza els productes del bosc i la seva aplicació com a fonts d’energies renovables.

Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 1.417.666,66 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el PDRcat.2020, i aniran a càrrec per les anualitats 2016 i 2017, dotades amb un import màxim anual de 665.000,00 euros, a càrrec del pressupost DARP de l’any 2016 i de 143.070 euros a càrrec del pressupost DARP de l’any 2017, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts.

La resta de finançament, 609.596,66 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, que representa el 43% del finançament d’aquests ajuts.