L’assessorament agrari és un servei a les explotacions que les analitza en detall i/o integralment per tal de proposar mesures de millora de la competitivitat, tant a nivell productiu, com econòmic i mediambiental.

El DAAM potencia, dóna suport i estimula el treball en xarxa de les entitats que actualment presten serveis d’assessorament a les empreses agràries catalanes.

Àmbit d’assessorament: Condicionalitat

El concepte de condicionalitat sorgeix amb la darrera reforma de la PAC. Es tracta d’un instrument comunitari per promoure una agricultura europea moderna, de qualitat, multifuncional i sostenible. Les explotacions agràries que vulguin rebre ajuts directes i determinats ajuts de desenvolupament rural de la Unió Europea s’han de comprometre a respectar-la.

La condicionalitat no és més que una forma d’expressar la idea de que una persona agricultora o ramadera que vulgui rebre ajuts no només ha de produir aliments sinó que ho ha de fer respectant la legislació vigent (Requisits Legals de Gestió, RLG) i tenint cura de la seva explotació tant des del punt de vista productiu com mediambiental (Bones Condicions Agràries i Mediambientals, BCAM). D’aquesta manera es pretén incentivar el compliment dels principis de la sostenibilitat en l’exercici de l’activitat agrària.

 

 

Els Requisits Legals de Gestió (RLG) són les normes vigents (europees, estatals i autonòmiques) que cal respectar en els àmbits del medi ambient, la salut pública i sanitat dels animals, qüestions veterinàries i fitosanitàries, notificació de malalties i benestar dels animals. A l’Annex I hi trobareu la llista completa d’aquestes normatives. Les Bones Condicions Agràries i Mediambientals (BCAM) són els requisits mínims que s’exigeixen per a que totes les terres agràries es mantinguin en un estat acceptable des del punt de vista agrari i mediambiental. No s’han de confondre amb les bones pràctiques agràries que fixen nivells més detallats i elevats de gestió.

Per tal de motivar el respecte de la condicionalitat s’han establert uns percentatges de reducció sobre l’import total dels pagaments directes i de determinats ajuts de desenvolupament rural que es pot arribar a convertir en una exclusió total d’un o varis règims d’ajuda si es tracta d’un incompliment deliberat.

Per a més informació:

Benestar Animal
Medi Ambient
Bones-condicions
Salut-pública