GESTIÓ DE L’AIGUA

El volum d’aigua a gestionar prové majoritàriament de l’aigua de beguda dels animals, de l’aigua de neteja i de l’aigua de refrigeració. El consum d’aigua depèn de diversos factors, que van des dels ambientals (temperatura, humitat i ventilació), els relacionats amb les instal·lacions i maneig dels abeuradors (tipus, cabal, altura, inclinació, localització, equilibri entre el número d’abeuradors i el número de caps...), al tipus i forma de presentació de l’alimentació, fins a la qualitat de l’aigua, entre altres factors.

La bona gestió de l’aigua implica una millora en els rendiments de producció i una reducció de costos.

GESTIÓ DE L’ALIMENTACIÓ

L’avenç del coneixement en la nutrició del bestiar porcí i la millora de les tecnologies de producció de pinso fan possible que la quantitat total de nitrogen i altres nutrients excretats es redueixi molt. Es tracta d’adoptar estratègies de nutrició amb dietes adaptades a les necessitats de creixement dels animals, és a dir, dietes amb aportacions de proteïna adequades a les necessitats de producció. Usant una sola composició de l’aliment durant tot l’engreix hi haurà una deficiència de la proteïna ideal al començament de l’engreix i una gran excés al final del període, ja que el nitrogen requerit disminueix a mesura que augmenta el pes.

En definitiva, es tracta d’augmentar l’eficiència del nitrogen en l’alimentació dels animals.