La destinació prioritària dels purins és la seva aplicació com a fertilitzant. Gestionar-los correctament és imprescindible per millorar l'eficiència de la fertilització, sobretot en situacions en què el ramader no disposa de prou terres o són molt lluny. Els tractaments aplicats als purins permeten aconseguir un equilibri entre la generació de purins i les possibilitats de la seva aplicació als sòls agrícoles. Considerant la composició dels purins, el seu tractament pot resultar una eina molt útil per augmentar la capacitat de gestió i millorar-ne les característiques com a producte de qualitat amb un important valor nutricional per als cultius en determinades circumstàncies.

S'entén per estratègia de tractament la combinació de processos per tal d'aconseguir un objectiu determinat. No hi ha una estratègia de tractament única: la idoneïtat d'una o altra i la possibilitat d'èxit, es veurà influenciada per les condicions de l'entorn, els objectius plantejats i l'escala de tractament. Per definir quina és l'estratègia de tractament més adequada en una circumstància determinada, s'ha de partir de la definició clara del problema a resoldre (p. ex., problemes de males olors, excés de nitrogen, etc.) i de l'objectiu que ha de complir el sistema de tractament (p. ex., estabilitzar la matèria orgànica i controlar les males olors, eliminar el 70% del nitrogen amoniacal, etc.).

Documentació d'interès