Articles

ARTICLE TÈCNIC | 12/05/2020  Ruralcat

Cooperació per a la innovació: oportunitats de finançament per al sector agroalimentari i forestal

La innovació és fonamental per promoure un sector agroalimentari i forestal més eficient des del punt de vista tant productiu com d’utilització dels recursos i amb un baix nivell d’emissions, que alhora garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones rurals i un augment de la competitivitat i la diversificació del sector. Per aquest motiu, la innovació en l’àmbit agroalimentari i forestal és una de les prioritats tant del Govern de la Generalitat de Catalunya com de la Unió Europea.

Cultiu de lleguminosa a Gurb

Cultiu de lleguminosa a Gurb. Autor: Ricard Poch Massegú

02 La mesura de Cooperació del Programa de Desenvolupament Rural 

En línia amb aquesta prioritat, un dels reptes del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari i forestal. Per donar resposta a aquest repte, s’han previst diferents mesures de foment a la formació, a la transferència de coneixements i a la innovació. Entre aquestes mesures es troba la mesura de Cooperació per a la Innovació, dotada amb 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació del PDR de Catalunya 2014-2020.

D’aquest pressupost, un 57% va a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el 43% restant va a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

La mesura de Cooperació per a la Innovació es materialitza a través dels ajuts destinats a la creació i funcionament de Grups Operatius, eina principal de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria agrària (EIP-Agri) per convertir les idees innovadores en solucions reals per al sector.

Els Grups Operatius reuneixen persones amb coneixements complementaris i la seva composició varia en funció del tema i els objectius específics de cada projecte. Agricultors, silvicultors, assessors, científics, empreses i d’altres col·laboradors relacionats treballen junts per trobar solucions a problemes específics amb què s’enfronta el sector agrícola i forestal, o bé per aprofitar una oportunitat concreta. 

La mesura de Cooperació per a la Innovació es materialitza a través dels ajuts destinats a la creació i funcionament de Grups Operatius, eina principal de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria agrària (EIP-Agri) per convertir les idees innovadores en solucions reals per al sector.

Aquest instrument d’innovació pretén enfortir les sinèrgies i complementarietats entre diferents universitats, centres de recerca i agents del sector que treballen en els àmbits agroalimentari, forestal i mediambiental. 

03 Els Grups Operatius 

Els Grups Operatius identifiquen un problema o dissenyen els passos necessaris per posar a prova una idea innovadora. La cooperació és un element fonamental de qualsevol Grup Operatiu, d’aquí la importància de construir un equip competent i elaborar un bon pla de treball que permeti tirar endavant el projecte.

                     

Figura 2. La Xarxa d’Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya (Xarxa-i.cat) és un espai ubicat al portal RuralCat on es poden consultar les dades dels Grups Operatius de Catalunya. Font: DARP

Per formar un Grup Operatiu cal un mínim de dos actors, independents entre sí. Cada Grup Operatiu designa un líder que serà l’encarregat de sol·licitar l’ajut. No hi ha límit per al número de membres d’un Grup Operatiu, però sí per al número de membres que poden ser beneficiaris de l’ajut (un màxim de cinc). En el cas de Grups Operatius de com a mínim dos beneficiaris, pot designar-se, a més a més, un coordinador de projecte (no necessàriament membre del Grup Operatiu).

Els Grups Operatius identifiquen un problema o dissenyen els passos necessaris per posar a prova una idea innovadora.

Aquesta figura s’encarregarà de coordinar tasques, aspectes financers i, en definitiva, de vetllar pel correcte desenvolupament del projecte. La composició del Grup Operatiu queda recollida en un conveni de col·laboració signat per tots els membres. Tots els Grups Operatius treballen amb vista a difondre els resultats del projecte, de manera que d’altres que es trobin amb reptes o problemes similars puguin beneficiar-se dels seus coneixements.

                  

Taula 1. Balanç de la mesura (milions d’euros). Font: DARP

A banda de la difusió que realitza cada Grup Operatiu i de la seva publicació a l’EIP-Agri, el DARP dona suport a la difusió de resultats des de la Xarxa d’Innovació Agroalimentària i Rural de Catalunya (Xarxa-i. cat), un espai —ubicat a RuralCat i vinculat a l’EIP-AGRI— per difondre resultats de projectes col·laboratius, compartir coneixement sobre projectes, per a la cerca d’experts o socis per a diferents tipologies de projectes d’innovació...

04 Els projectes innovadors 

Els projectes que poden optar a l’ajut han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí. Però, què s’entén per innovació?

La innovació en el sector agroalimentari i forestal és un concepte molt ampli, però en termes generals podria descriure’s com “una nova idea que mostra èxit a la pràctica”. En aquest sentit, pot tractar-se de la introducció d’un producte (bé o servei), d’un procés, d’un mètode de comercialització o d’un mètode organitzatiu en les pràctiques internes de l’empresa o en les seves relacions exteriors. Aquests canvis han de ser nous o representar una millora significativa respecte dels productes, els processos o l’estructura organitzativa actual de l’empresa.

05 Modalitats d’ajut

 La mesura de Cooperació pot donar recolzament econòmic per a la creació d’un Grup Operatiu i la definició del seu projecte (ajut al plantejament i redacció de projectes innovadors) o bé per finançar els costos de realització d’un projecte d’un Grup Operatiu (ajut a la realització de projectes pilot innovadors). 

05.01 Ajut al plantejament i redacció de projectes innovadors

Aquest ajut té com a objectiu sufragar les despeses de creació del Grup Operatiu i recolzar la preparació del projecte d’innovació. En aquest cas, com que el grup encara no està constituït, hi haurà un únic beneficiari per projecte que serà el sol·licitant de l’ajut. La subvenció és del 70% de les despeses, fins a un màxim de 10.000 euros per projecte. 

05.02 Ajuts a la realització de projectes pilot innovadors 

Aquests ajuts permeten sufragar les despeses d’implementació del projecte innovador d’un Grup Operatiu ja constituït, a través de la realització d’un projecte experimental de durada limitada que persegueixi la validació de productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis —nous o millorats— en un entorn representatiu de les condicions reals de funcionament (projecte pilot). La mesura de Cooperació pot donar recolzament econòmic per a la creació d’un Grup Operatiu i la definició del seu projecte (ajut al plantejament i redacció de projectes innovadors) o bé per finançar els costos de realització d’un projecte de Grup Operatiu (ajut a la realització de projectes pilot innovadors). 

Els Grups Operatius identifiquen un problema o dissenyen els passos necessaris per posar a prova una idea innovadora. Per tal de garantir la relació entre el sector productiu i l’àmbit de la recerca, els projectes pilot han de destinar, com a mínim, el 20% de la despesa a la contractació d’un centre tecnològic o d’investigació o una universitat. La subvenció és del 70% d’aquestes despeses, fins a un màxim de 140.000 euros per projecte. 

En el cas de Grups Operatius amb més de dos membres beneficiaris, aquest import es pot complementar amb un ajut per a la coordinació i dinamització del projecte. Aquest ajut a la coordinació serà com a màxim del 6% de les despeses del projecte, fins a un màxim de 12.000 euros. Per tant, l’import màxim d’ajut per projecte serà de 152.000 euros. 

06 Balanç de la mesura 

                     

Taula 2. Balanç de la mesura (número de projectes). Font: DARP

Des de l’any 2015, el DARP ha destinat un pressupost total de 17,6 milions d’euros i s’han aprovat un total de 124 projectes en les respectives convocatòries anuals (Vegeu Taules 1 i 2). 

                            

Figura 3. Projectes aprovats per sectors (2015-2017). Font: DARP

L’èxit de la mesura, que ha tingut una molt bona acceptació per part del sector, ha permès que el pressupost hagi anat augmentant a cada convocatòria. Respecte a les temàtiques dels projectes subvencionats (Figura 3), destaquen els projectes del sector agrícola (42%) i ramader (24%), seguits pel sector agroalimentari (19%) i per últim pel sector forestal (15%). 

07 Per saber-ne més 

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (DOGC núm. 7399, de 27.06.2017). 
Resolució ARP/1282/2018, de 8 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014- 2020) (DOGC núm. 7645, de 19.06.2018).
Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014- 2020: mesura 16, operació 16.01.01, ajuts destinats a la Cooperació per a la innovació: Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri). 

Article extret del Dossier Tècnic nº 95: "Els Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2015"

Autores:

 M. Jesús Bejarano Gómez 

Tècnica del Servei d’Innovació Agroalimentària DARP 

ajutsinnovacio.darp@gencat.cat 

Custòdia Martínez Arjona 

Tècnica del Servei d’Innovació Agroalimentària DARP 

ajutsinnovacio.darp@gencat.cat 

Xènia Gascón Tomás 

Tècnica del Servei d’Innovació Agroalimentària DARP 

ajutsinnovacio.darp@gencat.cat 

Visi Garcia Cidad 

Tècnica del Servei d’Innovació Agroalimentària DARP

ajutsinnovacio.darp@gencat.cat 

Elisa Martínez Andrés 

Tècnica del Servei d’Innovació Agroalimentària DARP 

ajutsinnovacio.darp@gencat.cat