GRUPS OPERATIUS EN EL MARC DE L’EIP-Agri

 

Relació d’iniciatives de Grups Operatius a Catalunya (convocatòria 2015)

A continuació, es relacionen les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors o bé de projectes pilot innovadors portats a terme per Grups Operatius, d’acord amb l’Ordre ARP/258/2015, de 17 d’agost.

Plantejament i redacció de projectes innovadors
Projectes pilot innovadors