Centre Tecnològic BETA: impulsant la recerca mediambiental i la bioeconomia circular en l’àmbit agroalimentari

El Centre Tecnològic BETA treballa des del 2014 per donar un impuls a la recerca en l’àmbit del medi ambient i el sector agroalimentari. La seva línia central de treball és la de les Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular, enfocada a impulsar la transició dels territoris rurals i sistemes productius agroalimentaris cap a un model circular de residu zero, millorant els actuals sistemes productius i fent-los més sostenibles i competitius.

18/06/2021

El Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia i Tecnologia Ambiental i Alimentaria (CT BETA) va néixer al juny de 2014 amb la finalitat de donar un impuls a la recerca de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) en l’àmbit del medi ambient i el sector agroalimentari.

La missió principal del CT BETA és contribuir al desenvolupament tecnològic de les societats rurals, amb un especial impacte territorial que permeti millorar la competitivitat i la qualitat de vida del seu entorn immediat. El principal impuls per complir aquesta missió són tant l’execució de projectes d’R+D+i en l’àmbit de la indústria alimentària i el medi ambient com la transferència al sector privat de tecnologia innovadora i competitiva que incorpori criteris de sostenibilitat.

Segons explica Sergio Ponsá, el Director del Centre Tecnològic BETA, la seva principal prioritat és “poder contribuir de manera significativa al desenvolupament sostenible dels territoris rurals mitjançant l’impuls d’iniciatives i projectes d’R+D+I col·laborativa entre el sector privat, el sector públic i altres actors d’R+D+I. A partir d’aquesta idea hem anat desplegant diferents línies de treball que ens ajuden a fer-hi front des d’una perspectiva transversal”. La línia central del CT BETA és la de Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular, enfocada sempre a “impulsar la transició dels territoris rurals i sistemes productius agroalimentaris cap a un model circular de residu zero, millorant els actuals sistemes productius i fent-los més sostenibles i competitius”. A més, gradualment han anat desplegant altres línies que la complementen, que donen un valor afegit i diferencial a l’estratègia competitiva del BETA i que permeten dotar al centre d’una visió transversal del que ha de ser la sostenibilitat del món rural. D’aquesta manera, el centre compta ara mateix amb quatre línies de treball addicionals que són: ecologia aplicada i canvi global, gestió del sòl i de nutrients, comptabilitat i optimització de la sostenibilitat i governança per a la sostenibilitat.

“La prioritat del CT BETA és poder contribuir de manera significativa al desenvolupament sostenible dels territoris rurals mitjançant l’impuls d’iniciatives i projectes d’R+D+I col·laborativa entre el sector privat, el sector públic i altres actors d’R+D+I”

Des del 2017 el grup BETA és reconegut com a Grup de Recerca Consolidat (SGR), una acreditació que atorga el Departament d’Universitats i recerca de la Generalitat de Catalunya per donar suport als grups que desenvolupen recerca a Catalunya i promouen la seva projecció internacional. A més, l’any 2020 el CT BETA va renovar una vegada més el segell TECNIO, que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ i que permet acreditar les empreses tecnològiques més innovadores de Catalunya i fer-les més competitives.

El sector agroalimentari, el principal àmbit de treball

El principal sector amb què el CT BETA treballa és l’agroalimentari. En aquest sentit, els seus principals clients són empreses i institucions que formen part d’aquest àmbit, cobrint tota la cadena de valor, des del sector primari fins arribar a la distribució, comercialització i també als propis consumidors.

Més enllà del sector agroalimentari, des del CT BETA també treballen amb altres sectors industrials com ara gestors de residus, empreses del sector de l’aigua (depuradores i potabilitzadores), empreses papereres, empreses del sector químic, sector miner, etc. Moltes de les solucions als reptes d’aquestes empreses i sectors passen per teixir sinergies amb els territoris rurals. “Aquest coneixement d’altres sectors ens permet veure sinèrgies i complementarietats intersectorials que són necessàries per garantir encara més l’èxit de la nostra estratègia de poder caminar cap a un desenvolupament rural sostenible” conclou Sergio Ponsá.

Els serveis que ofereixen són molt variats, i s’adapten sempre a les necessitats dels clients, amb l’objectiu de poder ajudar les diferents entitats a ser més sostenibles i competitives. En aquest sentit, treballen en les diverses fases de desenvolupament tecnològic, des d’assajos a escala de laboratori i en un ambient controlat, fins a la operació de plantes pilot i prototips a ambient real ja directament a les instal·lacions dels seus clients. A més, el centre compta amb àrees de treball transversals i complementàries que permeten fer una avaluació de la sostenibilitat de les solucions proposades i veure així la millora assolida per les empreses i de l’avaluació i contribució a la millora de la conservació dels ecosistemes tant aquàtics com terrestres.

“Els serveis que ofereixen són molt variats, i s’adapten sempre a les necessitats dels clients, amb l’objectiu de poder ajudar les diferents entitats a ser més sostenibles i competitives”

Nova seu amb instal·lacions pioneres

L’equip del CT BETA el conformen a dia d’avui 50 persones, comptant investigadors, personal de gestió i tècnics de laboratori, i s’espera que durant aquest any s’arribin a les 60 persones.  La composició de l’equip és bastant heterogènia, però combina, sobretot, enginyers químics, biòlegs, ambientòlegs i enginyers agrícoles.

Pel què fa a les instal·lacions, aquest mes de març de 2021 han fet el trasllat al Campus de Can Baumann de la UVic-UCC, on compten amb unes noves oficines, nous laboratoris d’anàlisi i instal·lacions adequades per a allotjar les diverses plantes pilot que els permetran desenvolupar d’una manera encara més eficient els projectes que desenvolupen, “permetent obtenir uns resultats de gran qualitat i incrementar l’impacte de les nostres activitats”, senyala Ponsá, que afegeix que els nous laboratoris s’han dissenyat “tenint en compte les necessitats de les diverses àrees del centre, de manera que comptem amb laboratoris específics per la línia d’ecologia i per la línia de sòls, es disposa d’un laboratori de química instrumental amb nombrosos equips d’analítica instrumental per a la caracterització de mostres, un laboratori de microbiologia de bioseguretat 2 o també un laboratori específic de bioprocessos, entre altres”. Amb tot, les noves instal·lacions estan preparades per poder seguir incrementant la capacitat, els espais d’oficina i laboratoris en un futur proper, en funció de les necessitats i èxit del CT BETA.

“aquest mes de març de 2021 han fet el trasllat al Campus de Can Baumann de la UVic-UCC, on compten amb unes noves oficines i nous laboratoris i plantes pilot”

A banda dels nous laboratoris, des de 2020 també disposen d’uns camps experimentals propis, gràcies a un conveni amb l’Ajuntament de Vic, i esperen que en un futur puguin comptar amb més hectàrees de terreny.

Les àrees de treball

Tecnologies ambientals i bioeconomia circular

La recerca en l’àmbit de les tecnologies ambientals és la principal activitat del centre. El seu objectiu és desenvolupar tecnologies sostenibles i eficients per tractar, valoritzar i gestionar residus sòlids orgànics, aigües residuals i emissions gasoses. L’aproximació tecnològica amb la que treballa el CT BETA persegueix l’objectiu de tractar i valoritzar d’una forma integral residus i subproductes de diferents sectors industrials i també residus d’origen urbà.

Amb una àmplia experiència tant en processos biològics com també en processos físico-químics, des del CT BETA es treballa tant en la optimització de processos coneguts i ja implementats industrialment, com per exemple: digestió anaeròbia, compostatge, tecnologies de membranes, processos d’adsorció, entre altres; com també en processos innovadors que permetin millorar el que s’està aplicant actualment: crioconcentració, bio-assecatge o fermentació en estat sòlid.

Ecologia aplicada i canvi global

Aquesta àrea promou l’estudi dels ecosistemes aquàtics continentals, posant èmfasi en avaluar la seva resposta i capacitat de recuperació davant diferents impactes, especialment en aquelles comunitats microbianes que són rellevants per assegurar un correcte funcionament de l’ecosistema. Aquestes comunitats també són el model biològic sobre el qual s’estudien els efectes directes i indirectes dels diferents factors d’estrès relacionats amb el canvi global sobre els ecosistemes aquàtics continentals.  

Aquesta línia de recerca també pretén aplicar el coneixement adquirit sobre el funcionament d’aquests ecosistemes, i els serveis que proporcionen, com a base pel disseny de solucions basades en la natura que ajudin a mitigar els efectes del canvi global. 

Gestió del sòl i de nutrients

A través d’aquesta línia, el CT BETA aborda la gestió adequada i responsable dels sòls i dels productes fertilitzants, amb l'objectiu de fomentar l'economia circular rural reduint la dependència dels inputs externs i millorant la sostenibilitat de les pràctiques agrícoles.

Comptabilitat i optimització de la sostenibilitat.

Des d’aquesta línia transversal el CT BETA treballa per a quantificar i optimitzar la dimensió ambiental, econòmica i social de la sostenibilitat. Així, desenvolupen i apliquen eines i metodologies per avaluar la sostenibilitat de sistemes complexos; donant suport al procés de presa de decisions d’indústries, governs i agències públiques cap a la construcció d’un futur més sostenible.

“El CT BETA treballa per a quantificar i optimitzar la dimensió ambiental, econòmica i social de la sostenibilitat”

Els seus nínxols de treball i investigació inclouen sistemes agrícoles i alimentaris, sistemes de gestió de residus i tecnologies ambientals. L’equip de treball aborda aquestes àrees mitjançant una perspectiva de cicle de vida i una perspectiva d’economia circular, essent experts en el desenvolupament d’eines per a la recopilació de dades per generar sòlids inventaris del cicle de vida; i també sobre el desenvolupament d’eines especialitzades per quantificar les càrregues ambientals dels sistemes.

Governança de la sostenibilitat

A través d’aquesta àrea, ofereixen transferència i capitalització de coneixements i resultats; promoció de la incorporació de polítiques públiques basades en l’evidència; i identificació d’actors i institucions claus i establiment d’aliances i sinèrgies estratègiques.

Projectes H2020

El CT BETA col·labora activament en molts projectes europeus, entre ells un bon nombre d’Horizon 2020. Un dels projectes més estratègics és el FERTIMANURE, que han de contribuir significativament a solucionar el problema gairebé global de les dejeccions ramaderes i promoure la recuperació i reutilització sostenible dels nutrients, REFLOW, una acció Marie Curie (H2020-ETN) que està creant una xarxa de joves investigadors/es al voltant de la valorització del fòsfor en residus de la indústria làctica, o el SEA2LAND, que incorpora també el sector piscícola en aquest tipus de dinàmiques relacionades amb recuperació de nutrients i la producció de nous biofertilitzants d’alt valor afegit. En el marc del programa BBI ((bio-based industries JTI), el CT BETA participa en el projecte VEHICLE, en el treballa per a quantificar la sostenibilitat de tecnologies innovadores aplicades a subproductes rics en lignina de la indústria forestal.

Aquest 2021 començaran, entre d’altres, dos grans projectes finançats dins la convocatòria “Flagship” del BBI, una iniciativa público-privada entre la Comissió Europea i un Consorci d’empreses i centres de recerca punters a nivell europeu en l’àmbit de la biotecnologia i la bioeconomia (Bio Industries Consortium-BIC), que finança projectes en el marc del programa H2020-JTI. Un d’ells focalitzat en l’àmbit de la valorització de residus sòlids urbans i fangs de depuradores urbanes per obtenir materials de valor afegit i l’altre focalitzat en l’àmbit de la valorització de residus rics en lignina per la producció de resines i altres compostos químics d’elevat valor afegit.

Avançant cap a un sector agroalimentari més competitiu i cohesionat

El sector agroalimentari és el principal motor econòmic català i, per tant, el potencial que això suposa és molt gran. Des del CT BETA es reconeix que, tot i que hi ha molt camí a recórrer en molts àmbits, el sector productiu agroalimentari català és molt competitiu a nivell internacional i això no seria possible sense un bon nivell d’innovació. A Catalunya hi ha moltes empreses i actors privats en aquest sector, que són potencials usuaris dels nous avenços tecnològics que s’estan produint, però des del centre tecnològic es considera que encara hi ha una manca d’empreses innovadores capaces de proveir aquestes tecnologies i que facilitin la transferència de tot el coneixement i tecnologies desenvolupades pels actors de R+D+i catalans al sector productiu.  

També és important destacar la qualitat dels actors de R+D+i que hi ha a Catalunya, amb centres de recerca, centres tecnològics i universitats que són referents a nivell internacional en alguns àmbits d’expertesa relacionats amb el sector agroalimentari. “En canvi, i a diferència d’altres països com el Països Baixos, no hem sabut encara crear un ecosistema català de R+D+i cohesionat que pugui competir de manera conjunta amb altres ecosistemes internacionals. Tenim molts i bons centres de R+D+I, que individualment són molt competitius, però com ecosistema, encara ens queda molta feina per fer” apunta Sergio Ponsá.

Cal destacar que, al llarg de la pandèmia, la societat ha pogut posar en valor la necessitat de tenir un ecosistema potent de recerca i innovació, amb capacitat de resposta ràpida en molts sentits i amb una visió oberta al món. “Aquí al BETA, des del primer moment, no vam voler veure la pandèmia com a una amenaça, sinó com a una oportunitat per a obrir noves vies de col·laboració amb gent de dins i fora de la nostra universitat per a crear sinèrgies que mai ens haguéssim pogut imaginar prèviament”, conclou el responsable del CT BETA.

Informació relacionada