Mesures en zona no protegida

Mesures obligatòries en cas de detecció de Foc Bacterià

 • Comunicar immediatament al Servei de Sanitat Vegetal si s’observa qualsevol símptoma sospitós
 • Arrencada i destrucció immediata de tota planta hoste amb símptomes, sense necessitat d'una anàlisi bacteriològica que ho confirmi, o bé
 • Extirpació i destrucció immediata de les parts de la planta hoste amb símptomes, mitjançant el tall efectuat, almenys, a 40 centímetres del límit proximal visible de la infecció i amb desinfecció immediata de l'instrumental emprat.

Mesures preventives

 • Evitar la poda en verd si no és necessària ja que genera ferides.
 • Evitar qualsevol pràctica que pugui afavorir l’aparició de floracions secundàries.
 • Eliminar de forma immediata les floracions secundàries.
 • Evitar l’excés de vigor i d’adob de nitrogenat.
 • Evitar el reg per aspersió ja que crea humitats no desitjables.
 • Evitar la poda mecànica si no és necessària, si s’ha de fer, desinfectar bé la maquinària abans i després de la poda a cada finca.
 • Extremar les mesures higièniques i desinfectar bé tota la maquinària, incloses les estisores d’esporgar (amb la màxima freqüència possible) i cremar les restes de l’esporga.
 • Productes desinfectants per a maquinària i eines: lleixiu, amonis quaternaris, aigua oxigenada, productes bactericides.