Mesures en zona protegida (ZP)

Mesures obligatòries cas de detecció d'un focus en ZP

 • El DACC  establirà una zona de seguretat al voltant del focus detectat, que cobrirà una extensió mínima d'un cercle d'1 km de radi i on s'efectuarà un seguiment intensiu.
 • Si durant dos anys, les prospeccions oficials no han observat nous símptomes del foc bacterià, es considerarà eradicat el focus.

Mesures preventives en zones properes als focus

 • Desinfectar  tots els mitjans de poda després de fer l’operació en cada planta.
 • Evitar l'encreuament de material des de finques ubicades en zones properes als focus amb finques lliures de la plaga.
 • Desinfectar la maquinària i altres estris (palots, caixes, etc.) abans d’entrar en plantacions susceptibles.

Mesures a la zona de seguretat

 • Arrencament i destrucció immediata in situ i sota control oficial de totes les plantes hoste amb símptomes i les de l’entorn immediat.
 • Tractaments preventius en les èpoques en les quals es consideri necessari, amb els productes fitosanitaris que determini la direcció general d’agricultura i ramaderia.
 • Prohibició del transport fora de la zona de seguretat de vegetals o parts de vegetals hostes, inclòs pol·len actiu per a la pol·linització, excepte fruits i llavors, sense autorització expressa del director general d’agricultura i ramaderia.
 • Prohibició de plantació o replantació de vegetals hostes de foc bacterià, mentre es mantingui vigent la zona de seguretat.
 • Desinfecció dels mitjans de poda després de realitzar l'operació a cada planta.
 • En un radi de 3 km al voltant d'un focus de foc bacterià, s'immobilitzaran les arnes d'abelles i només es podran traslladar fora d'aquest radi en el període comprès entre el mes d'octubre de l'any de detecció del focus i l'inici de la floració següent, excepte en el cas que el DACC ho autoritzi expressament.
 • La introducció i el moviment d'arnes a la zona indicada a l'apartat anterior quedarà condicionada a l'autorització expressa del DACC
 • Quan per la proximitat de les arnes al focus detectat hi hagi un alt risc de difusió del foc bacterià, el director general d’agricultura i ramaderia n'ordenarà la destrucció.