Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Gestió eficient del cultiu del calçot: optimització dels recursos i millora del rendiment.
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El calçot és un del productes hortícoles amb major importància a Catalunya, especialment a les comarques tarragonines, però cada vegada més també a la resta de zones hortícoles catalanes. Es tracta d’un cultiu biennal que consta de dues fases ben diferenciades: la fase de ceba i la fase de desenvolupament dels calçots. La gestió d’ambdues fases s’ha demostrat de gran importància per a la rendibilitat del cultiu, així com per a l’obtenció d’un producte de qualitat. Malgrat tot, avui en dia les pràctiques agrícoles que segueixen els productors difereixen entre ells, sent en molts casos una gestió poc sostenible amb impacte directe sobre el rendiment, la qualiat i el medi ambient. El projecte que es presenta té per objectiu posar a disposició del sector productiu el coneixement científic generat per la Fundació Miquel Agustí al llarg de més de 12 anys de recerca en el cultiu del calçot. Una part important d’aquest coneixement ha quedat recollit en articles científics i en una tesi doctoral. No obstant, existeix informació que difícilment és acceptada en una publicació científica i que pot ser de gran utilitat per al sector agrícola. Si bé, des de la Fundació Miquel Agustí s’ha participat en diverses jornades tècniques del PATT, així com en la redacció d’una fitxa tècnica i un dossier tècnic, el projecte preten aportar més informació de la que actualment s’ha transferit, amb l’objectiu que aquest coneixement pugui ser transmès de forma directe, a través d’una parcel·la experimental i visites dels agricultors a la mateixa. Les parcel·les d’assaig estan ubicades a Agròpolis (Viladecans), pel que els agents interessats podrán visitar els camps durant tot el cicle de cultiu, més enllà de les activitats de difusió que s’organitzin. A més d’aquestes jornades de portes obertes, s’elaborarà un document amb les principals plagues i malalties del cultiu del calçot i es crearan audiovisuals exemplificants de les principals tasques de maneig.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Les principals plagues i malalties del cultiu del calçot
  Neteja de la llavor de calçot
  Fitxa
  Manual del cultiu del calçot
SECTOR:
Horticultura
WEBS D'INTERÉS:
  www.fundaciomiquelagusti.cat
CONTACTE: