Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Masses forestals mixtes per a l’adaptació del boscos al canvi climàtic, foment de la biodiversitat i diversificació de la producció forestal
CENTRE DE RECERCA:
CTFC
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La gestió forestal d’adaptació al canvi climàtic es basa en el manteniment de boscos vigorosos (promoció dels arbres més vitals i adaptats) i complexos. Els boscos mixtes (amb més d’una espècie arbòria) presenten una més alta capacitat que els boscos purs de resistir i recuperar-se als impactes del canvi climàtic, diversificar els productes forestals i promoure la conservació de la biodiversitat i el paisatge. La promoció i la conservació dels boscos mixtes es pot fer, de manera general, sota diferents escenaris: - Silvicultura de bosc mixt: regular la densitat per mantenir el màxim d’espècies i afavorir les minoritàries. - Plantacions d’enriquiment: per accelerar la diversificació i aportar espècies absents o poc representades. Tot i l’interès dels boscos mixtos i la seva representativitat (46,5% de la superfície forestal arbrada a Catalunya) es disposa de poques directrius pràctiques de gestió per a la seva conservació i promoció, degut a la seva complexitat. En aquest projecte analitzarem les dades recopilades des de 2011 en una xarxa de 60 parcel·les permanents d’aplicació de silvicultura de massa mixta i de 77 ha de rodals amb plantacions d’enriquiment, en una gran varietat de condicions, i transferirem les principals conclusions.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Fitxa
  Póster
  Fitxa final
SECTOR:
Forestal
WEBS D'INTERÉS:
  www.ctfc.cat
CONTACTE: