Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Millora de pràctiques agronòmiques en el conreu del pèsol proteaginós (MILLOR-PÈSOL)
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ MAS BADIA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Les campanyes 2020-21 i 2021-22 es realitzaran activitats demostratives per a mostrar i transferir pràctiques culturals que permetin millorar les produccions i augmentar la superfície cultivada de pèsol proteaginós. Entre els cultius utilitzats en les rotacions amb els cereals d’hivern, el pèsol proteaginós és un dels que mostra un major interès agronòmic. Permet augmentar els seus rendiments, disminuir les aportacions de fertilitzants nitrogenats (contribuint així a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle), facilitar el control de males herbes, etc. Per altra banda, és un dels principals cultius per l’obtenció de proteïna vegetal. Per contra, els rendiments del pèsol proteaginós són més insegurs que els dels cereals d’hivern, en part per unes tècniques de conreu millorables en aspectes com el material vegetal, l’adobat, la protecció fitosanitària, entre d’altres. Les accions de demostració es preveu realitzar-les en algunes de les principals zones productores de pèsol d’hivern (Artesa de Segre, als secans semifrescals; i Vic, als secans frescals) i de primavera (Sucs, als regadius de Lleida; i la Tallada d’Empordà, al litoral de Girona). En aquestes localitats es realitzaran plataformes demostratives que inclouran activitats en els següents àmbits: a/ avaluació del material vegetal de pèsol d’hivern i de primavera; b/ demostració de les avantatges pel cultiu del blat tou d’un precedent amb pèsol proteaginós, en front dels cereals d’hivern; c/ gestió de la fertilització nitrogenada; i d/ estratègies de protecció fitosanitària, en particular contra la cendrosa.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Guia
  Fitxa final
  Vídeo: El pugó verd en pèsol proteaginós
SECTOR:
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat
CONTACTE: