Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
PrediReg. Ús de prediccions meteorològiques en la programació del reg
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La gestió eficient de l'aigua en l'agricultura requereix d'una programació racional en base a les necessitats del cultiu, el tipus de sòl i les condicions climàtiques. Per a això, s'han desenvolupat diferents metodologies que permeten l'estimació dels components del balanç d'aigua dels cultius; des de mètodes clàssics que avaluen les entrades i sortides d'aigua del sistema mitjançant aproximacions teòriques, a sistemes més tecnificats que fan servir determinacions en temps real de les variacions en el contingut d'aigua del sòl o la transpiració mitjançant l'ús de sensors col·locats al terra o bé a la planta. No obstant això, aquestes metodologies no permeten realitzar programacions a futur. Concretament, l’aigua que es programa aplicar és la necessària per reposar els consums que la planta ja ha fet servir, i no els que demandarà durant les pròximes hores, dies o setmanes. En aquest sentit, la variabilitat meteorològica entre una setmana i la següent implica un marge d’incertesa a l’hora de programar el reg, que es reduiria si es pogués programar en base a una predicció raonablement acurada de les condicions meteorològiques en el rang de mitja setmana a una setmana vista. Els potencials beneficis d’usar prediccions meteorològiques en la programació de reg són, d’una banda, una millor eficiència gràcies a ajustar més acuradament el reg a la demanda real i, d’una altra banda, reduir les possibles afectacions per fenòmens meteorològics ocasionals com ara onades de calor, episodis de pluja intensa o vents amb alta capacitat d’assecament. Per tant, l'objectiu del present projecte demostratiu consisteix a elaborar i difondre un manual d'ús de prediccions meteorològiques per a la programació de regs que sigui d'utilitat per als regants.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Manual d'usuari
  Proposta per a una presentació, a m ig termini de les prediccions adreçades a regants
  Proposta genèrica per a l´'us de les prediccions i avisos ja disponibles
  Resultats enquesta a regants
  Fitxa final
  Estudi comparatiu de la demanada hídrica dels conreus en episodis d'onades de calor
SECTOR:
Reg
WEBS D'INTERÉS:
  https://www.irta.cat/ca/
   http://predireg.ddns.net/
CONTACTE: