Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Estalvi d'aigua i mà d'obra mitjançant l'automatització del reg per superfície
CENTRE DE RECERCA:
UdG
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’activitat pretén demostrar que es pot estalviar aigua i mà d’obra mitjançant l’automatització del reg per superfície en parcel·la. Es proposa un sistema d’automatització del reg per superfície que presenta avantatges: a) de caràcter tècnic i ambiental (millora en l’eficiència en l’ús de l’aigua), b) socials (nivells de qualificació i formació necessaris dels regants) i c) econòmiques (millora en la competitivitat de les empreses agràries). Per assolir aquests objectius es planteja una activitat demostrativa en una parcel·la comercial dedicada al conreu de blat de moro en regadiu d’aproximadament 2 ha situada al Gironès. El camp es dividirà en 2 sectors d’1 ha aproximadament. Un dels sectors es regarà per superfície de manera tradicional, mentre que en l’altre sector s’automatitzarà el sistema de reg. Els dos sectors es monitoritzaran de la mateixa manera. Les dades recollides en ambdós sectors inclouran les referents a la caracterització del sòl, les relatives al reg i al cultiu. Per tant, la comparació entre les conclusions extretes als dos sectors permetrà quantificar de forma directa els estalvis d’aigua i mà d’obra aconseguits mitjançant el reg automatitzat proposat en el present projecte respecte el reg per superfície tradicional.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Cartell 1: antecedents i context
  Cartell 2: resultats preliminars
  Fitxa final
SECTOR:
Reg
WEBS D'INTERÉS:
  https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/egr
CONTACTE: