Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Demostració de diferents metodologies per a la predicció del Bitter pit en poma Golden - DEMOBIT
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Demostració de l'aplicació de polsos elèctrics d'alta intensitat de camp per a la pasteurització de fluids alimentaris
Data: 2019
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Demostració de l'eficiència del concentrador de nutrients i viabilitat d’aplicació en granges porcines de mares i d’engreix per tal de reduir els costos i millorar la gestió de les dejeccions ramaderes.
Data: 2018
Sector: Porcí

Demostració de l'ús d'una abella solitària per millorar la pol·linització en fruiters
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Demostració de la capacitat d’eliminació d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins. Elaboració d’una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Demostració de la viabilitat de l'ús dels encoixinats biodegradables a l'horticultura catalana
Data: 2017
Sector: Horticultura

Demostració de la viabilitat del test de concentració de nitrats a la base de la tija del blat de moro a Catalunya
Data: 2019
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Demostració de la viabilitat i de l’eficiència de l’osmosi inversa vibrant pel tractament de purins, obtenció de concentrats rics en nutrients i aigua depurada d’elevada qualitat. Valoració dels concentrats com a fertilitzants líquids i avaluació de la possible reutilització d'aigua neta.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Demostració de les eines informàtica INNOLACT-Tool i modeLiCA per a l’avaluació de la sostenibilitat ambiental i econòmica del sector lleter. Eco-etiquetatge i estratègies de màrqueting ambiental.
Data: 2018
Sector: Boví de llet

Demostració de sensors òptics a Open Labs
Data: 2021
Sector: Indústries agroalimentàries

Demostració de tecnologies de monitorització microclimàtica i estat hídric en parcel·les de fruiters (FRUIT Monitor).
Data: 2018
Sector: Fruita dolça

Demostració del mètode HSV (Horticultura sobre Sòl Viu) a Catalunya
Data: 2021
Sector: Horticultura

Demostració d’eines innovadores per produir carn madurada de boví i porcí i millorar la competitivitat de les empreses del sector carni català
Data: 2021
Sector: Boví de carn

Demostració i divulgació d’un simulador de creixement i d’un software per a la gestió dels boscos catalans.
Data: 2018
Sector: Forestal

Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetació per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminació
Data: 2017
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Demostratiu i difusió del comportament de nous portaempelts de presseguer adaptats a les condicions edafoclimàtiques de la Vall de l'Ebre_ PORTAPRESSEC
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Desenvolupament d'un prototip basat en tecnologia viva per detecció de patògens a les instal·lacions d'aqüicultura
Data: 2021
Sector: Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava

Detecció i tractament de biofilms a l’industria alimentària per a la producció d’aliments més segurs i amb una vida útil optimitzada (ELBIO).
Data: 2018
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Detecció no destructiva per la mesura del grau de maduresa de la taronja i mandarina amb imatges multiespectrals
Data: 2021
Sector: Citricultura

Detecció robusta de l'amoníac per millorar el benestar dels animals i reduir els costos de producció
Data: 2021
Sector: Alimentació͵ sanitat i benestar animal