Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Demostració de la viabilitat de l'ús dels encoixinats biodegradables a l'horticultura catalana
Data: 2017
Sector: Horticultura

Demostració de la viabilitat del test de concentració de nitrats a la base de la tija del blat de moro a Catalunya
Data: 2019
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Demostració de la viabilitat i de l’eficiència de l’osmosi inversa vibrant pel tractament de purins, obtenció de concentrats rics en nutrients i aigua depurada d’elevada qualitat. Valoració dels concentrats com a fertilitzants líquids i avaluació de la possible reutilització d'aigua neta.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Demostració de les eines informàtica INNOLACT-Tool i modeLiCA per a l’avaluació de la sostenibilitat ambiental i econòmica del sector lleter. Eco-etiquetatge i estratègies de màrqueting ambiental.
Data: 2018
Sector: Boví de llet

Demostració de sensors òptics a Open Labs
Data: 2021
Sector: Indústries agroalimentàries