Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Gestió eficient del cultiu del calçot: optimització dels recursos i millora del rendiment.
CENTRE DE RECERCA:
FUNDACIÓ MIQUEL AGUSTÍ
DATA INICI: 2018 DATA FI: 2020
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
El calçot és un del productes hortícoles amb major importància a Catalunya. Es tracta d’un cultiu biennal que consta de dues fases diferenciades: el primer any es cultiven les cebes que passat l’estiu es tornen a plantar per al desenvolupament dels calçots durant la segona fase del cultiu. La gestió d’ambdues fases és d’importància per a la rendibilitat del cultiu del calçot i per a l’obtenció d’un producte de qualitat, no obstant, les pràctiques agrícoles que segueixen els productors difereixen entre ells, i en molts casos es du una gestió poc sostenible, que a més té un impacte directe sobre el rendiment del cultiu, la qualitat del producte i el medi ambient. El projecte que es presenta té per objectiu posar a disposició del sector productiu el coneixement científic generat per la Fundació Miquel Agustí al llarg de més de 10 anys de recerca en el cultiu del calçot. Per tal de difondre aquest coneixement, es van plantejar assajos de camp demostratius durant el cicle complert del cultiu del calçot, incidint en diferents aspectes de la gestió del cultiu, com el control de les plantes adventícies, o la influència del cultiu de la ceba sobre el cultiu del calçot. Al llarg del cultiu, malgrat la parcel·la ha estat accessible permanentment, s’han organitzat jornades tècniques per explicar els resultats dels assajos. També s’han desenvolupat lliurables en diferents formats, per tal de facilitar al màxim la difusió dels resultats obtinguts.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Neteja de la llavor de calçot
  Manual del cultiu del calçot
  Les principals plagues i malalties del cultiu del calçot
SECTOR:
Horticultura
WEBS D'INTERÉS:
  www.fundaciomiquelagusti.cat
CONTACTE: