Cercador Activitats Demostratives

TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
UV-C demo. Llum ultraviolada d'ona curta per a la Innovació i Seguretat alimentària
CENTRE DE RECERCA:
UAB
DATA INICI: 2019 DATA FI: 2021
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La llum ultraviolada d’ona curta (UV-C) es troba a la regió de l'espectre electromagnètic que va dels 200 nm als 280 nm de longitud d’ona. Aquesta tecnologia ha estat proposada com a mètode per a la descontaminació dels aliments, degut al seu efecte germicida basat en un efecte desnaturalitzant a l'ADN dels microorganismes. Així, l’ús de la UV-C per al tractament de productes alimentosos fluids ha guanyat considerable interès en els darrers anys perquè és fàcil d'emprar, no genera residus químics i és un procés que pot ser eficaç a un baix cost en comparació amb altres mètodes de pasteurització. A més, a diferència d'altres tecnologies no tèrmiques, els tractaments UV-C són capaços d'inactivar fàcilment les espores bacterianes. Amb el desenvolupament de el present projecte es pretén realitzar la transferència de coneixements tècnics de la tecnologia UV-C al sector agroalimentari de Catalunya. En primer lloc, es contemplarà el disseny de material de disseminació. Posteriorment es realitzarà una Jornada tècnica de demostració de la tecnologia i es redactaran i publicaran articles de difusió en diferents mitjans (premsa escrita, web, revistes de divulgació), adreçades a informar al públic en general.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Vídeo: Processament d'aliments líquids per llum ultraviolada
  Fitxa: Processament d'aliments líquits per llum ultraviolada
  Fitxa final
  Infografia: Tecnologia llum ultraviolada
  Fitxa: Pasteurització de sucs amb llum ultraviolada
SECTOR:
Traçabilitat i seguretat alimentària
WEBS D'INTERÉS:
  https://certa.uab.cat/index.php/es/inicio/
CONTACTE: