Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Com optimitzar el sistema d’aplicació de fungicides en la postcollita de fruita de pinyol (APLIPOST).
Data: 2018
Sector: Indústries agroalimentàries

Compostatge de residus locals en zones periurbanes i adequació de l’ús del compost en finques hortícoles (Projecte Tornasol)
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Consolidació del cultiu d'una lleguminosa de qualitat en una zona de secà. Cas pràctic de la mongeta de Castellfollit del Boix.
Data: 2019
Sector: Varietats tradicionals

CONTROL DE TALPONS EN PLANTACIONS DE POMERA
Data: 2019
Sector: Fruita dolça

Control i eliminació del defecte Brettanomyces bruxellensis i del caràcter fenolat del vi negre.
Data: 2018
Sector: Vitivinicultura

Creació d'un repositori i generació de materials de referència per a facilitar la transició cap a l'Agricultura de Precisió
Data: 2019
Sector: Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

DEMO GALA Noves seleccions de la varietat ‘Gala’ i protocols de collita per a la millora de qualitat
Data: 2019
Sector: Fruita dolça

DEMO MARGES: Regeneració de marges degradats en finques agrícoles per a la provisió de serveis ecosistèmics
Data: 2021
Sector: Producció integrada i altres models de producció

Demostració d'equips no destructius i autòmats per la monitorització de la maduresa i qualitat del fruit (FruitQualityMeter).
Data: 2018
Sector: Fruita dolça

Demostració d'innovació en equipaments i maquinària per al processat de plantes aromàtiques i medicinals.
Data: 2018
Sector: Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries

Demostració de diferents metodologies per a la predicció del Bitter pit en poma Golden - DEMOBIT
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Demostració de l'aplicació de polsos elèctrics d'alta intensitat de camp per a la pasteurització de fluids alimentaris
Data: 2019
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Demostració de l'eficiència del concentrador de nutrients i viabilitat d’aplicació en granges porcines de mares i d’engreix per tal de reduir els costos i millorar la gestió de les dejeccions ramaderes.
Data: 2018
Sector: Porcí

Demostració de l'ús d'una abella solitària per millorar la pol·linització en fruiters
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Demostració de la capacitat d’eliminació d’antibiòtics en tecnologies de tractament de purins. Elaboració d’una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Demostració de la viabilitat de l'ús dels encoixinats biodegradables a l'horticultura catalana
Data: 2017
Sector: Horticultura

Demostració de la viabilitat del test de concentració de nitrats a la base de la tija del blat de moro a Catalunya
Data: 2019
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Demostració de la viabilitat i de l’eficiència de l’osmosi inversa vibrant pel tractament de purins, obtenció de concentrats rics en nutrients i aigua depurada d’elevada qualitat. Valoració dels concentrats com a fertilitzants líquids i avaluació de la possible reutilització d'aigua neta.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Demostració de les eines informàtica INNOLACT-Tool i modeLiCA per a l’avaluació de la sostenibilitat ambiental i econòmica del sector lleter. Eco-etiquetatge i estratègies de màrqueting ambiental.
Data: 2018
Sector: Boví de llet

Demostració de tecnologies de monitorització microclimàtica i estat hídric en parcel·les de fruiters (FRUIT Monitor).
Data: 2018
Sector: Fruita dolça