Cercador Activitats Demostratives
Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses͵ oleaginoses i altres cultius
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada i altres models de producció
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climàtic

Forestal͵ medi rural i marítim

Desenvolupament rural i agroturisme
Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i noves tecnologies

Demostració de tecnologies de monitorització microclimàtica i estat hídric en parcel·les de fruiters (FRUIT Monitor).
Data: 2018
Sector: Fruita dolça

Demostració del mètode HSV (Horticultura sobre Sòl Viu) a Catalunya
Data: 2021
Sector: Horticultura

Demostració d’eines innovadores per produir carn madurada de boví i porcí i millorar la competitivitat de les empreses del sector carni català
Data: 2021
Sector: Boví de carn

Demostració i divulgació d’un simulador de creixement i d’un software per a la gestió dels boscos catalans.
Data: 2018
Sector: Forestal

Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetació per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminació
Data: 2017
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Demostratiu i difusió del comportament de nous portaempelts de presseguer adaptats a les condicions edafoclimàtiques de la Vall de l'Ebre_ PORTAPRESSEC
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Desenvolupament d'un prototip basat en tecnologia viva per detecció de patògens a les instal·lacions d'aqüicultura
Data: 2021
Sector: Pesca͵ aqüicultura i altres sectors de l’Economia Blava

Detecció i tractament de biofilms a l’industria alimentària per a la producció d’aliments més segurs i amb una vida útil optimitzada (ELBIO).
Data: 2018
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Detecció no destructiva per la mesura del grau de maduresa de la taronja i mandarina amb imatges multiespectrals
Data: 2021
Sector: Citricultura

Detecció robusta de l'amoníac per millorar el benestar dels animals i reduir els costos de producció
Data: 2021
Sector: Alimentació͵ sanitat i benestar animal

Difusió de les noves tècniques de gestió de la sureda per a la millora de la seva productivitat i resiliència
Data: 2021
Sector: Forestal

Difusió del perfil sensorial del suro i la seva aplicació en la indústria elaboradora de taps i vitivinícola.
Data: 2018
Sector: Forestal

Digitalització del reg en el cultiu dels cítrics per mig de sensors i adaptació al canvi climatic optimitzant el consum d'aigua (CITRUSREG)
Data: 2021
Sector: Citricultura

Divulgació de la relació positiva entre l'augment de matèria orgànica en sòl, la biodiversitat microbiana, la fertilitat i la resistència a malalties a partir de compost ric en carboni en sòls hortícoles
Data: 2017
Sector: Horticultura

Divulgació de l’ús del biochar en agricultura: una metodologia versàtil i sostenible per a la regeneració i bioremediació de sòls i el filtratge d’aigua de reg.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Eina per establir la data correcta de marcatge en aliments per disminuir el malbaratament alimentari (BESTDATE)
Data: 2021
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Eines de suport a la decisió per l'aclarida química en pomera
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

Eines i estratègies per la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals per la gestió sostenible de l'aigua de reg als arrossars
Data: 2021
Sector: Arròs

Eines per conèixer i identificar les principals fisopaties i podridures en postcollita de cítrics
Data: 2021
Sector: Citricultura

Eines per l'aclarida per l'aclarida mecànica en presseguer - JUSTFRUIT
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

El compromís del sector del vedell d'engreix amb la societat
Data: 2021
Sector: Boví de carn

El sistema “Cocoon”: ecotecnologia al servei de la restauració ecològica i l’agricultura a la conca mediterrània.
Data: 2018
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Elaboració d’un plànol de varietats i sòls del conreu de l’avellaner a Catalunya
Data: 2019
Sector: Fruita seca

És suficientment segur el teu procés tèrmic? (PROTERM)
Data: 2017
Sector: Traçabilitat i seguretat alimentària

Estalvi d'aigua i mà d'obra mitjançant l'automatització del reg per superfície
Data: 2019
Sector: Reg

Estratègies alternatives a l’ús de fungicides de síntesi per al control de Botrytis al cultiu de la vinya
Data: 2019
Sector: Vitivinicultura

Estratègies de desinfecció de virosis transmeses per llavor en varietats tradicionals de tomàquet i mongeta
Data: 2021
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Estratègies de maneig del llit en granges de boví de llet basades en el concepte "llit-compost"
Data: 2017
Sector: Boví de llet

Estratègies de maneig en la maternitat i el deslletament en producció porcina ecològica per a augmentar el benestar i la sostenibilitat (ECOPORCDEMO)
Data: 2021
Sector: Porcí

Estratègies de mitigació de la sequera en la producció de blat fariner
Data: 2019
Sector: Cereals d'hivern

Estratègies de reducció de tractament hormonal en vaques lleteres receptores d'embrions congelats produïts in vitro de raça càrnia
Data: 2021
Sector: Boví de llet

Estratègies d’adaptació al canvi climàtic. Variacions de les tècniques de conreu i del vi produït a la DO Tarragona en funció de l’alçada. La varietat Macabeu
Data: 2019
Sector: Vitivinicultura

Estratègies per a l'eliminació de nitrats en sistemes d'aiguamolls construïts pel tractament dels lixiviats generats en vivers de producció de planta en contenidors emprant una font carbonada sòlida
Data: 2017
Sector: Horticultura

Estratègies per promoure la recuperació i reutilització de l'aigua en la producció ramadera i el processament càrnic. Elaboració i validació d'una guia tècnica per l'assesorament d'explotacions ramaderes i indústries del processament càrnic
Data: 2021
Sector: Alimentació͵ sanitat i benestar animal

Estratègies sostenibles de control de malalties en arròs: cap a residu zero.
Data: 2018
Sector: Arròs

Factors que limiten la desinfecció de palots de fruita: protocols de presa de mostra i identificació de fongs - FONGFRUIT"
Data: 2017
Sector: Fruita dolça

FERTICAP: CAPitalització de projectes en l'àmbit de la gestió de les dejeccions ramaderes i de la FERTIlització
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Fertilització i qualitat del sòl en sistemes de doble cultiu anual a Osona
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

FRUITSCAN: Tecnologies de Visió Artificial per a la gestió de l’aclarida i estimació de la collita en plantacions de fruiters
Data: 2021
Sector: Fruita dolça

Gestió de la coberta vegetal a la línia dels arbres amb maquinària com a alternativa als herbicides
Data: 2017
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Gestió del rostoll de l’arròs per a la lluita contra el canvi climàtic
Data: 2019
Sector: Arròs

Gestió eficient de la fertirrigació amb l'ús de dades de diferents tecnologies (FERTIDIGITAL)
Data: 2021
Sector: Gestió del sòl i fertilització

Gestió eficient del cultiu del calçot: optimització dels recursos i millora del rendiment.
Data: 2018
Sector: Horticultura

Gestió sostenible de Tetranychus urticae en clementins mitjançant el control biològic per conservació i l’aplicació d’olis minerals
Data: 2019
Sector: Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

Gestió sostenible del fòsfor en arrossars (GESFORICE)
Data: 2019
Sector: Arròs

GOTA. Demostració dels punts crítics en la potabilització de l’aigua en vedells d’engreix
Data: 2019
Sector: Boví de carn