Biogàs

El biogàs és una barreja de gasos que es produeix per la digestió anaeròbica de la matèria orgànica en condicions controlades. Aquesta barreja de gasos es compon principalment de metà i diòxid de carboni. El metà és un tipus de combustible que proporciona una energia primària, però si no es gestiona correctament és un gas amb efecte d'hivernacle (GEH).

Per tant, l’obtenció i l’aprofitament del biogàs és una triple oportunitat perquè:

  • Permet processar adequadament els recursos orgànics.
  • Contribueix a la implementació de l'Estratègia europea de reducció d'emissions de GEH i d'amoníac.
  • Redueix les emissions dels combustibles fòssils que se substitueixen amb l’ús de biogàs i biometà.

Recentment, el Govern ha aprovat l’Estratègia catalana de biogàs 2024-2030 i el seu corresponent Pla d’acció, elaborat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). El document planteja accions i mesures concretes amb la finalitat de fomentar la valorització de les dejeccions ramaderes i els residus orgànics per obtenir biogàs i aprofitar-lo per a la generació de calor, d’electricitat o de biometà, i de biofertilitzants. En aquest sentit, estableix objectius en els àmbits ambiental, energètic, territorial, econòmic i social; identifica barreres per complir amb aquests objectius, i planifica accions per superar-les.

En el marc d’aquesta Estratègia, el DACC ha convocat la primera línia d’ajuts destinats a subvencionar les instal·lacions de plantes de biogàs i tractament del material orgànic obtingut com a resultat de la digestió anaeròbica (digerits) per a l'any 2024, amb la posada a disposició del sector primari de 46 milions d’euros, que preveu arribar als 80 milions d’euros durant els pròxims cinc anys,  per implementar plantes de biogàs a les explotacions agràries petites i mitjanes prioritàriament.

El Govern estima que amb les convocatòries següents es podran arribar a crear 80 noves instal·lacions i arribar a les 150 l’any 2030, amb la finalitat de valoritzar les dejeccions ramaderes, generar energia i reduir aproximadament l’emissió de 350.000 tones de CO₂. A més a més, el Govern ha autoritzat dotar amb 3 milions d’euros una línia d’ajuts per a l’execució d’obres d’instal·lacions per a la injecció de biometà a la xarxa de gasoductes de Catalunya.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030, en el Pla d’acció 2022-2024 en l’acció transformadora 9. Aprofitament energètic de la biomassa local.

 

Més informació