Capçalera
Butlletí 38 . Juny 2019


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 69 - El bombament solar

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


Entrevista al Sr. Amadeu Ros, president de l'Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR)

 

El sr. Amadeu Ros és president d'ACATCOR i President de la Comunitat General de Regants des del desembre del 2018.
“Volem ser la veu davant de les administracions públiques per defensar els interessos dels regants”.

 

 

PREGUNTA FREQÜENT?

-Com s’ha de procedir amb la gestió dels cobraments a deutors dins la Comunitat de Regants?


D'acord al contingut majoritari de les Ordenances de les comunitats de regants, els regants contribuiran a satisfer totes les carregues i despeses de la Comunitat en proporció a la superfície regable que posseeixin dins de la zona de reg.

Els regants que no satisfacin les quantitats meritades, hauran de satisfer un recàrrec per cada mes que deixin transcórrer sense fer-ho i passats tres mesos consecutius sense verificar el pagament de la quota i els recàrrecs, se'ls hi podrà prohibir l'exercici del dret de vot i l'ús de l'aigua.

Un cop esgotada la tramitació precedent, en aplicació de la normativa vigent, s’obrirà la possibilitat de cobrament del deute per via executiva que podrà recaure sobre les finques objecte del deute, que en respondran, malgrat que haguessin canviat de propietari.

Normalment, la Comunitat, un cop finalitzat el termini voluntari de pagament, inicia gestions pel cobrament d’acord a les Ordenances acordant l’aplicació dels recàrrecs sobre el deute acreditat i notificant als deutors. Passats els tres mesos sense cobrament, s’acorda la privació de vot i el tall de l’aigua i es notifica al deutor.

A partir d’aquest moment la Comunitat nomena Recaptador/a davant de l’Agència Tributària i s’inicien els tràmits a través del certificat de descobert que acredita l’import del deute i la providència de constrenyiment que es notifiquen al deutor. Si el deutor segueix sense satisfer el deute, es procedirà a fer les gestions per l’embargament efectiu dels seus béns fins a la satisfacció del deute, recàrrecs i interessos.

 


Agenda d'activitats


Projectes internacionals de millora de la gestió del reg

 

El proper dia 28 de juny a Barcelona tindrà lloc la jornada tècnica "Projectes internacionals de millora de la gestió del reg".La jornada tècnica té com objectiu la presentació de tres projectes el VIA.FARM a l’Àfrica, FERDOÑANA al Parc de Doñana i la Zona regable de Lleida. Tots tres projectes tenen en comú la millora de la gestió del reg, la combinació de coneixement i tecnologia TIC i la formació i l’aprenentatge a través de pràctica. En tots els casos, l’objectiu també ha estat l’avaluació a través d’indicadors de sostenibilitat econòmica, mediambiental i social.

 

 

Visita a la Comunitat de Regants del Riu Rinet amb bombament solar

Des del 2016, des de l’Oficina del Regant s’organitzen conjuntament amb Infraestructures.cat activitats al voltant del bombament solar. El juliol del 2018 es va visitar les comunitats de regants d’Algerri, Balaguer i Almenar, que ja disposaven de bombament solar en servei.
Aquesta visita tècnica que tindrà lloc el proper dia 16 de juliol a l'Espluga Calba és continuació d’aquesta iniciativa, i té com a objectiu visitar la  instal·lacions de bombament solar que també es van explicar en la jornada de referència i ja es troba en funcionament. Es visitaran les instal·lacions i s’explicarà el procés d’implantació i funcionament d’aquestes.

 

 

Dies del reg al Segarra Garrigues. Avaluació d'instal.lacions de reg per aspersió amb cobertura total

 

El passat dia 17 de juny es va organitzar la jornada tècnica a Castelldans amb l’objectiu de donar a conèixer d'una forma pràctica i a camp la metodologia que s'ha de portar a terme per a realitzar una avaluació d'uniformitat de reg per aspersió. Aquesta dada és necessaria per conèixer si la nostra instal.lació aplica correctament l'aigua de reg i quin maneig s'ha de fer per obtenir una elevada eficiència en l'ús de l'aigua de reg.

 

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
   

ALTRES BUTLLETINS