Capçalera
Butlletí 39 . Juliol 2019


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 03 - Avaluació de reg localitzat

Fitxa tècnica 04 - Avaluació de reg aspersió

Fitxa tècnica 05 - Avaluació de reg pivot

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


Avaluació de la uniformitat de reg com a eina per una millor gestió del reg

 

En el context actual on existeix una major demanda dels recursos hídrics és necessari millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg. Aquesta eficiència es pot aconseguir millorant el maneig del reg i/o optimitzant les instal·lacions de reg. Un aspecte fonamental en el disseny del sistema de reg és la uniformitat d’aplicació de l’aigua.

L’Oficina del Regant (OdR) - EA de Tàrrega  ha posat a punt un protocol per avaluar la Uniformitat de Distribució de reg en diferents sistemes de reg. Això ens permet poder comparar el nostre  sistema de reg amb d’altres establerts tant al nostre voltant com en d’altres indrets.
 

 

PREGUNTA FREQÜENT?

 
-
Un usuari es pot donar de baixa d’una Comunitat de Regants? Que hauria de complir?

Atenent a l’articulat de la majoria d’Ordenances de comunitats de regants i a l’article 212.4 del Reglament del Domini Públic Hidràulic, quan un propietari sol·licita la baixa d’una comunitat, només es pot atendre aquesta sol·licitud i resoldre la seva baixa per part de la comunitat, si es compleixen dos condicions:
- Que el propietari faci renúncia expressa al seu dret a l’aprofitament davant la comunitat.
- Que estigui al corrent amb la comunitat de totes les obligacions que hagi contret (pagament de deutes, obligacions de fer, etc.).
Si es compleixen aquestes dues condicions, la comunitat pot resoldre la baixa del propietari. La baixa implica que la finca torna a ser de secà i sense cap dret adquirit pel que fa al regadiu. Per tant, en el cas de que el propietari de la finca vulgui tornar a gaudir del regadiu, haurà de fer front a tots els requisits, pagaments per amortitzacions d’obres, quotes, etc. com si fos uns finca de secà que entra de bell nou en el regadiu.

 


Agenda d'activitats


Visita tècnica a la instal·lació de bombament solar de la Comunitat de Regants del riu Rinet

 

El passat 16 de juliol, dins el marc de la línia de treball de bombament solar que porta a terme l’Oficina del Regant conjuntament amb Infraestructures.cat, es va visitar el bombament solar de la Comunitat de Regants de Riu Rinet a Espluga Calba.

Durant la visita es va exposar la solució tècnica del bombament solar a la bassa de regulació per poder regular els volums anuals per cobrir les necessitats de la Comunitat de regants. La planta fotovoltaica instal·lada té una potència de 52,6 kWp. Durant la trobada també es van exposar els resultats obtinguts en el primer any de funcionament i els rendiments del sistema. L’any 2019 es va publicar el Dossier Tècnic nº 96: “Energia i regadiu. Bombament solar” on s’exposa l’actual marc normatiu, els factors que condicionen la viabilitat de les instal·lacions i els principals elements que integren un sistema de bombament solar, a més d’oferir sis exemples de casos d’èxit en instal·lacions. Un dels casos d’èxit és, precisament, el bombament solar de la Comunitat de Regants de Riu Rinet.

 

 

L'Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat a Extensius.cat

 

Des del programa de cultius extensius de l’IRTA s’elabora mensualment un butlletí electrònic amb informació útil per als agricultors. La publicació inclou articles tècnics pel maneig de l’explotació agrícola escrits per experts del programa de cultius extensius de l’IRTA, el Departament d’Agricultura i del sector. S'hi pot trobar temes relacionats amb la fertilització, material vegetal, reg, control de plagues i mecanització, entre altres. El passat mes de juliol es va publicar en el butlleti d'Extensius.cat un article sobre el funcionament de l'Eina de recomanacions de reg per a fer més extinsible el seu coneixement entre tots els usuaris del Butlleti.
 

 

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
   

ALTRES BUTLLETINS