Preparar la societat per al canvi

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge d'una reinió
AT8 Taula de co-gestió

Principals actuacions:

  • Generar els marcs de participació i governança per al desplegament de l’EBC2030 i els plans d’acció triennals.
  • Fer el seguiment del compliment de l’EBC2030, a partir dels indicadors establerts.
  • Participar en la programació de les accions transformadores.
  • Proposar accions de coordinació entre els diferents agents implicats.
  • Identificar les cadenes de valor prioritàries que hauran de ser considerades en els plans d’acció triennals.

Estat de l’acció transformadora:

20%

Gener 2022 / Desembre 2022

No requereix