Catàleg serveis

 

L’objectiu de les entitats d’assessorament agrari és atendre les consultes de les persones que es posin en contacte amb elles. Per tal de donar-les a conèixer i facilitar que us hi poseu en contacte, us oferim un recull dels seus catàlegs de serveis.

El catàleg de serveis és la targeta de presentació de l’entitat d’assessorament. Inclou una breu presentació de cada entitat i una relació dels serveis que ofereix.

Per tal de trobar aquella entitat que més encaixa amb les vostres necessitats us proposem que feu servir l’eina de cerca del vostre navegador per cercar al catàleg de serveis les paraules/els conceptes que a vosaltres us resulten clau.

Nom de l'entitat
Breu descripció
de l'entitat
Relació de serveis
Pàgina d'internet
Correu electrònic
AGRÀRIA I RAMADERA DEL PALLARS DE SORT S COOP C LTDA Entitat que fa assessorament ramader a explotacions de boví de carn, equí de carn i oví. Experiència de molts anys i també disposada a assolir nous reptes. Dejeccions ramaderes. DUN. Tramitació Ajuts CGE. Ramaderia ecològica. Llibres d'explotació. http://www.cooppallars.com sort@cooppallars.com
AGRÍCOLA DE CORBERA D'EBRE, SCCL Cooperativa agrària i entitat d'assessorament agrari de Catalunya, dedicada a la recollida, transformació i comercialització de fruits de les diferents seccions de celler, fruita seca, oli i fruita dolça, així com la venda de productes fitosanitaris i subministres agrícoles, agrobotiga i economat. Tramitació DUN. Quaderns d'explotació. Gestió de plagues i seguiment de camp. Assessorament de plantacions i reg. Tractaments fitosanitaris. Assegurances de maquinària. Revisions de maquinària. Tramitació de subvencions, subministres agraris i fitosanitaris. Grup ADV propi. http://www.agricolacorbera.com coop@corbera.tinet.org
AGRÍCOLA I CAIXA AGRÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LA SELVA DEL CAMP - COSELVA, SCCL   Producció de fruita seca i oli d'oliva. http://www.coselva.com coselva@coselva.com
AGRO 90, S.L. AGRO'90 S.L. és una entitat assesora integral especialitzada en temes d'enginyeria agrícola, forestal i mediambiental. L'empresa es va crear, l’any 1989, amb els següents objectius fonamentals: * Assessorar en la gestió de les finques rústiques a fi de fer compatibles la funcionalitat econòmica de les explotacions agràries, ramaderes i forestals amb la funcionalitat ecològica del medi rural; * Servir al món agrari i forestal, millorant les explotacions, fent les més rendibles i adaptar les a un mercat cada cop més competitiu; * Analitzar els possibles impactes ambientals de les activitats econòmiques a desenvolupar a fi de poder determinar les mesures correctores a aplicar per a fer-les compatibles amb el medi. Varis dels seus tècnics estan autoritzats per a la tramitació de Plans de Dejeccions Ramaderes davant el DAAM i d’altres són assessors en gestió integrada de plagues A fi de donar cobertura als diferents camps en que treballem , l’empresa conta amb una ampli equip pluridisciplinar format per enginyers agrònoms, enginyers tècnics agrícoles, enginyers de monts, enginyers tècnics forestals, biòlegs, geògrafs, geòlegs, aparelladors, enginyers tècnics industrials, ambientòlegs, geògrafs, advocats, enginyers de camins i economistes. Gestió de finques forestals, Redacció de Plans d’ordenació forestal, assessorament, tramitació permisos, tramitació ajuts, seguiment dels treballs., estudis d’aprofitament de biomassa. Delimitació de finques: afitaments, aixecaments topgràfics, loclaització de fites i georeferenciació. Cadastre: comprovació de dades cadastrals, tramitació de recursos i modificacions. Agrícola_ramader: estudis de viabilitat, legalitzacions, projectes constructius. Medi ambient: Estudi d’avaluació ambiental, estudis d’impacte ambiental, estudis d’impacte i integració paisatgíctica, projectes d’eficiència energètica. Aigües: Legalització de captacions d’aigua superficial i subterrània, tràmits davant l’ACA, estudis de necessiats de rec. Plans de prevencio d’incendis. Plans cinegetics. Valoracions de finques, tassacions de danys i dictamens pericials. Assessorament en plagues. https://www.agro90.com agro90@agro90.com
AGRO IGUALADA, SCCL Cooperativa agrària amb 95 anys d'antiguitat. Consells als agricultors en temes fitosanitaris, adobs, llavors, etc. Servei. Assessorament. Qualitat. http://www.agroigualada.com oficinatecnica@agroigualada.com
AGROASSESSOR CONSULTORS TÈCNICS, SL Empresa formada per un equip de professionals Enginyers tècnics agrícoles, Forestals i Ambientòlegs amb una llarga trajectòria i experiència en direcció tècnica i assessorament integral d'explotacions agràries. Amb l'experiència i coneixements de l'agricultura actual, apostem per a la innovació i l'adaptació a futures necessitats del sector. Assessorament en disseny i direcció integral d'explotacions. Certificacions en producció integrada, producció ecològica, gestió integrada de plagues, condicionalitat explotacions, GlobalGap i sistemes de traçabilitat. Agricultura regenerativa. Estudis de viabilitat, sostenibilitat i mediambientals. http://www.agroassessor.com info@agroassessor.com
AGROCAMP Analitzar els possibles impactes ambientals de les activitats econòmiques a desenvolupar a fi de poder determinar les mesures correctores a aplicar per a fer-les compatibles amb el medi. Agrícola_ramader: estudis de viabilitat, legalitzacions, projectes constructius. https://www.agrocamp.com agrocamp@agrocamp.com
AGRONEC89, S.L.

Serveis i subministres agraris. Entitat d'assessorament en tractaments fitosanitaris convencionals i ecològics.

Actuació directa la client en control de plagues, seguiment d'eficàcia dels tractaments. Des de 1984 actuem en diferents cultius, ampliant anualment clients.

Assessorament en plagues. http://www.agronec.com agronec@agronec.com
AGROPECUÀRIA COPERAL I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL Cooperativa que dona servei als seus socis i clients oferint tots els productes agraris, ramaders i d'assessorament tècnic-econòmics necessaris per tal de desenvolupar la seva activitat agrícola i ramadera. Fabricació de pinsos a l’engròs per animals de granja. Venda de Subministraments Agraris. Agrobotiga. Secció de crèdit. Serveis d’Assessorament agrari integral. Tramitació de DUN i altres subvencions, assegurances agràries i pecuàries (assessorament en plagues i malalties en matèria vegetal). https://coperal.com/ info@coperal.com
AGROPECUÀRIA DE GUISSONA, SCL Entitat reconeguda per assessorament agrícola i ramader. Amb molts anys d'experiència en el sector, l'entitat disposa de tècnics degudament qualificats, agrònoms i veterinaris, per donar servei a tota la geografia catalana, per tot tipus de cultius agraris i espècie animal. Producció Agricola: Tècnics qualificats donant servei d'assessorament agrícola permanent als socis de la cooperativa, així com a tothom que ho necesiti, i des del punt de vista d'intentar produir al mínim cost possible. Producció Ramadera: tècnics qualificats donant servei d'assessorament veterinari permanent als socis de la cooperativa, així com a tothom que ho necessiti, i des del punt de vista d'intentar produir al mínim cost possible. http://www.cag.es manel.marti@cag.es
AGROPECUÀRIA DEL MOIANÈS, S.C.C.L.   Conreus extensius. Suport d'oficina. http://www.agromoianes.com agromoianes@agromoianes.com
cferrer900@gmail.com
AGROPECUÀRIA I SECCIÓ DE CRÈDIT D'ARTESA DE SEGRE, SCCL Entitat agrària dedicada a l'elaboració de vins i a la fabricació de pinso com a activitats principals, i a la prestació de serveis i subministres, com a activitats secundàries. Elaboració de vins. Producció de pinso. Subministres de carburants. Vendes de productes agraris i ramaders (llavors, fitosanitaris, medicaments,...). Prestació de serveis d'assessorament en ajuts i altres camps (gestoria, assegurances, etc.) https://coopartesa.com coopartesa@coopartesa.com
AGRUPACIÓ I SECCIÓ DE CRÈDIT "VERGE DE LES SOGUES" DE BELLVÍS, SCCL Cooperativa de producció de cereals, fruita i farratges. Gestió de finques. Subministraments. Serveis als agricultors, socis i clients. Assessorament en producció agrícola de cereal d'estiu i hivern, farratges i fruita dolça. Gestió integrada de plagues. Assessorament i tramitació dels ajuts de la Declaració Ünica Agrària (DUN) https://coopbellvis.com info@coopbellvis.com
ANADIAG IBÉRICA, SL Companyia privada dedicada a l'assessorament tècnic en agricultura i a la realització d'assajos agrícoles oficialment reconeguts (EOR) i de residus (BPL) Producció integrada de fruita de llavor i pinyol. GlobalGap. Assajos agrícoles oficialment reconeguts (EOR) i de residus (BPL) https://anadiag.fr iberica@anadiag.eu
ARBEQUINA I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL Cooperativa amb vendes de productes de proximitat. Cooperativa agrària: Oli, Fruits secs, Fruita doça i Cereals. http://www.arbequina.coop info@arbequina.coop
gotsens1@gmail.com
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA VEGETAL DE FRUCTICULTORS DE GIRONA   Producció agrícola, Producció Integrada de Fruita.   mariano.vilajeliu@irta.cat
josepmaria.pages.grau@irta.cat
ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE CONREUS EXTENSIUS DE GIRONA

L'objectiu general de l'activitat que es desenvolupa a l'Associació de productors de conreus extensius de Girona és orientar les explotacions agrícoles en una agricultura més sostenible i respectuosa amb el medi ambient que garanteixi la seguretat alimentària de les seves produccions.

Com a entitat d'assessorament en producció agrícola, l'assessorament es dirigeix cap a la millora de la gestió tècnica de les explotacions agrícoles, seguretat laboral, gestió ambiental i condicionalitat.

Conreus extensius. Fertilització. Varietats de cereal. Sistemes de reg. Eficiència.   irene.frigola@pomadegirona.cat
francesc.domingo@irta.cat
ASSOCIACIÓ DE RAMADERS DE CABRUM DE CATALUNYA Assessorament integral en la gestió dels petits remugants lleters. Assessorament i servei veterinari integral: sanitat, reproducció, gestió econnòmica, qualitat de llet, condicionalitat i formació. http://www.arcc.cat caprino@arcc.cat
ASSOCIACIÓ RAMADERS I AGRICULTORS COMARQUES GIRONINES Assessorament integral a l'explotació agrícola i ramadera. Gestió econòmica (comptabilitat, fiscalitat, costos) i Laboral de l'empresa agrària. Condicionalitat i Traçabilitat. Assessorament i Tramitacions d'Ajuts i Plans de millora. Tramitació DUN. http://www.aracgi.com/ca/ pau@aracgi.com
ASSOCIACIÓ RURBANS L'Associació Rurbans és una entitat sense ànim de lucre, que des del 2009, organitza l'Escola de pastors de Catalunya. L'Escola ofereix assessorament a tots els seus alumnes, exalumnes i a altres joves - fora del marc de l'escola- que estiguin en procés o ja hagi iniciat l'activitat i que requereixin assessorament en el marc d'una producció extensiva i agroecològica. Formació. Assessorament en pagesia - ramaderia agroecològica (extensiva: carn-llet i producció ecològica). Nou model de pagesia. http://www.escoladepastors
decatalunya.cat
info@rurbans.org
CONSULTORIA TECNICA AGRARIA, S.L. CONSULTORIA TECNICA AGRARIA, SL - CONSULTORS AGRARIS, fundada l'any 1993 per tal d'assessorar i donar servei a la pagesia en l'àmbit del territori català. El nostre equip està format per tres enginyers agrònoms, dos enginyers tècnics agrícoles i tres especialistes en assegurances, així com col·laboradors externs en l'àmbit jurídic, comptable i laboral. Tramitació DUN, Plans de millora i Incorporació de joves. Gestió de registres i llibres d'explotació. Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes. Projectes de construccions agrícoles i ramaderes. Legalització d'activitats. Peritatges. Topografia. Valoracions i assessorament en transmissions patrimonials. Taxacions hipotecàries. Assegurances agropecuàries i generals. Gestió d'expropiacions. Assessorament forestal. http://www.consultorsagraris.com info@consultorsagraris.com
COOPERATIVA AGRICOLA BANYOLES, SCCL Cooperativa centenària, que des de 1907 dona servei als seus socis i clients oferint tots els productes i assessoraments necessaris per tal de desenvolupar la seva activitat agrícola i ramadera. Fabricació de pinsos a l’engròs per animals de granja.Venda de Subministraments Agraris. Agrobotiga. Serveis d’Assessorament agrari integral mitjançant tècnics qualificats i acreditats.Tramitació de DUN i altres subvencions, assegurances agràries i pecuàries, Associació de Defensa Vegetal (assessorament en plagues i malalties en matèria vegetal). Gestió Integrada de Plagues. http://www.cabanyoles.com anabel@cabanyoles.com
COOPERATIVA DEL CAMP D'IVARS D'URGELL I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL   Assessorament: agronomia, veterinària, medi ambient i empresarial. https://www.coopivars.coop infocoopvars.coop
COVIDES I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL   Vinya. Olivera. http://www.covides.com covides@covides.com
ENAGRO-4 S.L.P.

ENAGRO-4 SLP és una empresa que es va constituir l'any 1994. El seu àmbit d'actuació va començar a la comarca d'Osona i actualment treballa per Catalunya i Aragó. Des de l'inici de la seva creació ha treballat realitzant tota la documentació que es requereix per la legalització de les explotacions ramaderes i adaptar-les a la normativa existent per poder realitzar l'activitat.

Dins d'aquest context també, ha assessorat a les explotacions ramaderes pel tractament de residus, projectes de reformes i ampliacions de les explotacions, com en el tema de benestar animal.

Legalització d'activitats i actualitzacions de les corresponents llicències. Assessorament agroambiental a les diferents explotacions ramaderes. Projectes de construcció i reformes. Valoracions i peritacions. http://www.ausatel.cat/enagro/ jordi.casals@ausatel.cat
ENGINYERIA AGRÍCOLA I TOPOGRÀFICA EURONORD 21, SL Empresa especialitzada en el món de l’Agricultura, Topografia i Medi Ambient. Projectes i legalitzacions d’explotacions agrícoles i ramaderes. Plans de millora. Tramitació subvencions agrícoles, ramaders, de turisme rural, mediambientals i de subvencions i ajuts forestals. Assessorament tècnic. Valoracions i peritatges de finques agrícoles. Gestió de Residus. Dejeccions Ramaderes. Assegurances. Estudis de viabilitat econòmica. Redacció de Plans tècnics de gestió forestal. Projectes d’obertures de pistes i camins forestals. Plans de prevenció d’incendis a les urbanitzacions. Plans d’ordenació forestals. Aprofitaments silvícoles per a biomassa. Estudis d’impacte i avaluació ambiental. Projectes de recuperació d’àrees degradades. Delimitació àrees interès natural. Inventaris ordenació de camins. Estudis implantació energies renovables. Aixecaments topogràfics (rústecs, urbans, edificacions, as-builts). Replanteig i control geomètrics d’obra (edificació, obra civil). Modificacions i delimitacions de finques. Atermenaments, parcel·lacions, segregacions. Aixecaments d’alçats, façanes i interiors. Cubicatges, perfils i mesuraments. Cadastre. Informes pericials. Peritatges de terrenys. Treballs amb ortofotomapes i cartografia ICC. http://www.agtop.cat agtop@agtop.cat
ENGINYERIA AGRO-FORESTAL GARRIGA, SL Oferim als nostres client, serveis tècnics i assessorament en tot tipus de treballs agrícoles,forestals,topogràfics i mediambientals. Enginyeria. Agrícola. Forestal. Gestió. Plans tècnics de Gestió i Millora Forestal. DUN, Dejeccions ramaderes, Cadastre. Caça. Gestió Cinegètica. Segregacions. Dictàmens pericials. http://www.forestalgarriga.com info@forestalgarrira.com
ENTIASA, SLPU

Entitat d'assessorament especialitzada en la implantació i ampliació d'explotacions ramaderes tant a nivell convencional com en l'agricultura ecològica.

Estem col·legiats a nom de Pau Parés Bové, amb número 1.249 del col·legi oficial d'enginyers tècnics agrícoles de Catalunya.

Serveis d'enginyeria per al sector ramader, amb capacitat de poder intervenir en totes les fases d'un projecte de producció ramadera, des del disseny, autoritzacions administratives i legalització fins a la direcció i execució de les obres, instal·lacions i equipament. Així mateix, també estem habilitats com a tècnics en plans de gestió de dejeccions ramaderes. http://www.entiasa.com paupares@hotmail.com
EXPO FRUITS, SCCL EXPO FRUITS, SCCL és una OPFH amb la seu social ubicada a Soses per bé que disposa de parcel·les dels socis productors en tota la zona del Baix Segrià. Actualment els socis d'ExpoFruits gestionen més de 1000 ha principalment de fruita de pinyol (90%) i també de fruita de llavor. Fruita de pinyol i de llavor. Producció, envasat i comercialització de fruita fresca. Producció integrada.   peremiro@frutasespax.com
laura@frutasespax.com
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya va ser constituïda formalment l'any 1983 a l'empara de la Llei de Cooperatives de Catalunya. La Federació ha esdevingut l'òrgan de representació i defensa del cooperativisme agrari amb la finalitat de reforçar l'activitat econòmica i social d'aquest sector. Així mateix contribueix al desenvolupament de les empreses cooperatives amb recursos per potenciar el creixement, la millora constant i la competitivitat de les seves associades. A Catalunya hi ha 214 cooperatives federades que aglutinen més de 33.000 socis i generen més de 4.500 llocs de treball. La Federació compta amb un equip humà multidisciplinar integrat per enginyers agrònoms, advocats, economistes, veterinaris, biòlegs, pedagogs, periodistes i experts en xarxes socials i màrqueting, relacions laborals i ciències polítiques entre d'altres. Els serveis que oferim són: DUN i CGE, Tramitació d'ajuts, Servei jurídic, Servei laboral, Servei econòmic i fiscal, Servei de gestió d'OPFH, Servei d'Innovació, Servei d'Agrobotigues, Servei de Formació, Servei d'assessorament agrari, Servei de protocol i organització d'actes, Servei de comunicació per a cooperatives. www.cooperativesagraries.cat sae@fcac.coop
fcac@fcac.coop
FUNDACIÓ EMYS Entitat sense ànim de lucre que es dedica a la gestió integral del patrimoni rural mitjnaçant la custòdia del territori, L'entitat compta amb 25 anys d'experiència en la gestió de la biodiversitat i en col·laboració amb els diversos actors del territori. Alhora ha desenvolupat diversos projectes d'assessorament, difusió i producció en agricultura ecològica de proximitat. En destaca el projecte SELVIA, enfocat a la venta de proximitat de productes ecològics amb valor afegit social i ambiental i per la seva trajectòria en l’assessormanet de producció ecològica, agroecològia i agrobiodiversitat o producció de varietats locals. Agricultura ecològica, biodinàmica i regenerativa. Varietats locals Producció de proximitat i valor afegit del producte. Sistemes de transformació de productes ecològics http://www.fundacioemys.com info@fundacioemys.com
GIRBAU CONSULTING, SLP Girbau Consulting S.L.P. Som un despatx professional dedicat als serveis de consultoria i enginyeria amb 29 anys d'experiència. Treballem relacionats amb el medi ambient en tres grans branques: la confecció de plans i projectes, la taxació i els amidaments. Els principals sectors de la nostra activitat són l'agrícola, ramader, forestal i agroindustrial. Els nostres professionals estan especialitzats per resoldre qualsevol problema que plantegi el client en aquests àmbits. Oferim un ampli ventall de serveis com són la confecció de Plan tècnics de gestió i millora forestal, la direcció tècnica forestal, plans cinegètics, plans de prevenció d'incendis, plans de millora i mitigació del canvi climàtic, tramitació d'ajuts per a la incorporació de joves agricultors, plans de dejeccions, llibres de dejeccions i quadern d'explotació, legalització de fonts i pous, projectes de reg, seguiment i plànols de termenals, gestions de canvi de cadastre i registre, valoracions, projectes agroindustrials, treballs de topografia, projectes d'activitats, estudis d'impacte ambiental, estudis d'impacte i integració paisatgística, expropiacions, intermediació en la venda de finques, projectes de dragatge i estudis d'inundabilitat. http://www.girbauconsulting.com girbau@girbauconsulting.com
GRUP FRUITER DE BENISSANET, SCCL

El Grup Fruiter és una cooperativa amb 120 associats productors de fruita d'os, préssec, nectarina, cirera, pruna, albercoc, del sud de la Ribera d'Ebre. Es centralitza la producció de 8.000 tm en una central de 6.627 m2 i 9 càmeres de fred amb un volum total de 10.000 m3.

El Grup Fruiter té el 95% de la seva producció certificada en Producció Integrada i Global gap en camp. També compleix la certificació de BRC i IFS en magatzem.

Realització de la declaració única agrària (DUN). Realització documental d'ajuts a la modernització de joves agricultors. Suport documental en relació a qualsevol incidència amb el DARP. Riscos laborals. Assegurances agràries. Contractes, nòmines i altres i baixes a la seguretat social de tots els seus treballadors. Formació en diferents cursos que siguin necessaris per als nostres socis: primers auxilis, carnet bàsic de manipulació de fitosanitaris, cursos de formació en producció integrada. https://www.grupfruiter.com nuria@grupfruiter.com
GRUP SOLUCIONS MANRESA SLU Solucions Manresa és una enginyeria i consultoria agrícola, ramadera i ambiental, especialitzats en sòl no urbanitzable i gestió de projectes. Oficina tècnica pluridisciplinar amb trajectòria en gestió i legalització d'activitats, en projectes constructius, i insctal·lacions pròpies del sòl no urbanitzable. Agricultura i ramaderia, medi ambient i residus. Gestió i assessorament d'ajuts i subvencions. Projectes d'obres i activitat. Restauració ambiental. Gestió forestal i biomassa. Projectes de desenvolupament rural. Assessorament en inversió en agricultura i ramaderia. Gestió del sòl rústic. Tramitació i seguiment d'expedients administratius. http://www.solucions.cat solucions@solucions.info
GUIU ASSESSORS AGRARIS, SL GUIU ASSESSORS AGRARIS, SL neix d'una idea emprenedora de dos persones molt vinculades amb el sector i amb una experiència contrastada. Ens hem plantejat treballar des del convenciment de que el sector primari ens ha d'ajudar a superar aquest moment crític. L'agricultura ha de caminar cap a noves formes de producció i distribució que permetin assolir nous reptes de competitivitat. Som conscients que solament es podrà assolir el futur aprenent a gestionar la complexitat. L'agricultura s'ha de defensar com un sector de futur per la importància estratègica de la seva activitat. Les estructures, les relacions i les dinàmiquies de treball a l'explotació agrària han de basar-se en criteis i foprmats plenament empresarials. Les transformacions que han d'abordar les explotacions agràries requeriran arquitectures empresarials variables i una gran flexibilitat per dissenyar-les i mantenir-les. És aquí on hem de dirigir les estratègies a fi d'aprofitar les noves oportunitats que estan apareixent en l'escenari actual i futur. És hora de corregir, és necessari fomentar i valorar l'agricultura pel seu rol estratègic en el futur. Assessorament en producció agrícola. Gestió integrada de plagues. Assessorament en condicionalitat i Seguretat Laboral. Assessorament en Projectes d'Inversió i Planificació. En estudi i desenvolupament jordi@guiuassessors.es
JOVES AGRICULTORS I RAMADERS DE CATALUNYA JARC és una organització agrària integrada per professionals del sector agrícola i ramader que treballa per millorar les seves condicions i garantint-los un bon assessorament i formació. Creada el 1997, fruit de la unió de tres entitats: Ramaders i Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors de Girona i la Unió de Sindicats Agraris de Catalunya, des de l’any 2009 forma part de l’organització estatal COAG. Gràcies a aquesta integració, també té presència al COPA-Cogeca. Ofereix un servei d’atenció totalment personalitzat i assessorant en totes les qüestions relatives a la gestió d’una explotació agrària. Tramitació d’ajuts, elaboració de projectes d’inversió, assegurances, legalització d’explotacions, tràmits administratius, assessorament jurídic i per obtenir finançament, gestió de la contractació de personal, formació i informació especialitzada a través de xerrades i jornades tècniques, beneficis derivats d’acords col·lectius, defensa dels interessos del sector, intercanvi de coneixements amb altres productors, informació sectorial a través de la revista Món Rural i enviament de circulars informatives. http://www.jarc.cat info@jarc.cat
LA BORDETA FRUITS, S.C.C.L.   Producció i comercialització de fruita dolça https://www.bordetafruits.com/ adv@bordetafruits.com
LANDGEST ENGINYERS, SL LANDGEST enginyers és una oficina tècnica especialitzada en els àmbits de l’assessorament agrari i l’enginyeria agroindustrial. Els nostres clients són professionals i indústries vinculades al sector primari, així com persones, empreses i administracions que tenen necessitats o interessos en el món rural. LANDGEST enginyers, col·labora amb l’Agrupació de Defensa Vegetal Cultius Mediteranis per donar suport i assessorament a les explotacions agràries en l’aplicació dels principis de la Gestió Integrada de Plagues (GIP). Periòdicament publica el seu butlletí informatiu Galderic, mitjançant el qual manté informats als seus clients sobre el principals temes de l’actualitat agrària. LANDGEST enginyers és entitat col·laboradora del DARP en la tramitació de la DUN i dels ajuts associats. Assessorament agrari: Suport tècnic i assessorament als professionals del sector agrari. Enginyeria agroalimentària: Activitats i projectes d'enginyeria rural i agroalimentària. Enginyeria del territori i del medi ambient: Eines i metodologies per a la gestió i ordenació del territori. Assegurances agràries: servei de contractació d'assegurances agràries. Assessorament jurídic: assistència especialitzada en el món agrari i rural. http://www.landgest.com info@landgest.com
L'ERA, ESPAI DE RECURSOS AGROECOLÒGICS

L’ERA és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 1998 amb l’objectiu d’impulsar l’agricultura ecològica i l’agroecològica, estretament vinculada a l’Escola de Agrària de Manresa. Per assolir els seus objectius ha endegat diversos projectes:

• Agrocultura, publicació trimestral que neix amb la vocació de ser altaveu del sector ecològic.

• Esporus, Centre de recuperació, conservació i difusió de varietats tradicionals.

• Lluerna, servei d’assessorament de projectes agroecològics.

• Cursos i jornades, al voltant de l’agricultura ecològica, les energies renovables, la bioconstrucció, i altres especialitats entorn la professionalització del sector o l’autosuficiència.

• Tertúlies agroecològiques, trobades mensuals per parlar de temes agroecològics.

• Projectes relacionats amb els objectius de l’entitat: Prospeccions de recerca de varietats locals, edicions de publicacions especialitzades, etc.

Producció ecològica. Agroecologia. Assessorament. Conversió. Circuits curts. Local. Desenvolupament rural. Holístic. Integral. Sostenible. Fertilitat. Emprenedor. Sanitat. Autoconsum. Didàctic. Escolar. Disseny. http://www.associaciolera.org info@associaciolera.org
neus@associaciolera.org
PROEGA ENGINYERIA CONSULTORIA SLP Empresa de serveis d'enginyeria i arquitectura, especialitzada en el disseny d'explotacions agrícoles, ramaderes i d'indústries agroalimentàries. Els serveis van des dels estudis de viabilitat tècnica i econòmica inicials fins a l'entrega claus en mà de qualsevol instal·lació. http://www.proega.net info@proega.net
S.A.T. FRUITA D'ALCARRÀS Entitat inscrita al Registre d'entitats d'assessorament agrari de Catalunya, especialitzats en producció de fruita de pinyol i llavor. Assessorament tècnic en l'àmbit de la producció de fruita dolça, control de plagues i malalties en col·laboració amb el DARP. Producció integrada. GLOBALGAP. Plans d'adobat. https://www.alsat1268.com omarolivella@hotmail.com
siscosol@yahoo.es
SERÒS FRUITS, S.C.C.L.   Producció de fruita dolça tant de llevor com de pinyol i olivera.   advserosfruits@gmail.com
SOLFRANC TECNOLOGIAS, SL Solfranc Tecnologias és una empresa vilasecana que des del 2005 integra tecnologia apliacada al coneixement dels sistemes biològics i de l'entorn on es desenvolupen. Estudis de situació inicial, propostes de millora dels cultius, assessorament sobre la tecnologia i sensors disponible, recomanacions i interpretació de dades. Enginyeria agroramadera, forestal i mediambiental. Tecnologia, informàtica i comunicació. Eficiència energètica. Sanitat vegetal, carnets fitosanitaris. Varietats, plans d'adobat, programacions de reg. Equips i sensors, integració. Projectes de recerca. Formació. Assessorament. http://www.solfranc.com solfranc@solfranc.com
TÈCNICS ASSESSORS AGROINDUSTRIALS, SL Oficina tècnica especialitzada en l'assessorament agrari des de la producció agrícola fins a l'agroindústria Projectes d'Enginyeria.Valoracions. Assessorament Integral. Vinya. Vi. Industria alimentària. Producció ecològica. Producció integrada. Sanitat Vegetal. Ajuts. http://www.agroindustrials.cat tecnics@agroindustrials.cat
TERREGADA.NET Terregada.net, Sccl, és una cooperativa de treball constituïda en el 2006. Assesorament, formació en producció ecològica i jardineria ecològica. Consultoria ambiental i gestió forestal. http://www.terregada.net maite@terregada.net
UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA

Agroxarxa és l'empresa de serveis de la Unió de Pagesos i els seu principal objectiu és aportar solucions de qualitat a les necessitats dels particulars i empreses de l'entorn rural, especialment del sector agrari. Coneixem a fons la realitat del sector agrari i som especialistes en l'explotació agrària.

Comptem amb una experiència acumulada de 25 anys d’activitat i l’aval dels més de 50.000 clients als quals hem donat servei en aquest temps. I per fer-ho, disposem d’un equip multidisciplinari expert en la prestació de serveis professionals d’assessorament i gestió integral, i amb una forta implantació a Catalunya amb 25 oficines distribuïdes per tot el territori.

Les nostres àrees d’Enginyeria, Assessoria i Gestió empresarial i Assegurances ens permeten oferir un servei totalment integral i multidisciplinari. Des de l’àrea d’Enginyeria us podem acompanyar de la millor manera possible oferint-vos un ampli catàleg de serveis. Tenim tècnics acreditats com a Assessors en Gestió Integrada Plagues que us poden assessorar en l’elaboració del quadern de camp, el llibre de registre de tractaments fitosanitaris, condicionalitat, traçabilitat, etc.

Així mateix la nostra especialització i l’àmplia experiència acumulada ens permeten oferir un assessorament diferenciat en la gestió de tot tipus d’ajuts a l’agricultura, la ramaderia i/o l’explotació forestal. El coneixement de tots els ajuts i normatives lligades al DARP ve avalada per ser entitat col•laboradora per DUN i entitat d’assessorament pels ajuts vinculats al Contracte Global d’Explotació. Elaborem també projectes i informes relacionats amb l’àmbit rural, donant el suport tècnic i mediambiental. A més, estem especialitzats en l’elaboració de valoracions i taxacions diverses.

La nostra àrea d’Assessoria i gestió empresarial està especialitzada en fer un assessorament de qualitat amb l’objectiu de donar la millor resposta a les necessitats específiques de cada cas particular i així afrontar la complexa i variable legislació actual. Aquesta àrea comprèn els serveis de Fiscalitat, Mercantil i Comptabilitat, que treballen coordinadament per tal de garantir la gestió efectiva dels tributs i del negoci. També, el servei d’assessorament en laboral i seguretat social, amb una àmplia experiència en l’organització de les diferents campanyes agràries. Per últim cal destacar el servei Jurídic, que us pot ajudar en la planificació i defensa dels vostres interessos davant particulars i administracions, tant a nivell judicial com extrajudicial.

Complementa la nostra oferta integral, la corredoria d’Assegurances, que garanteix una total i absoluta independència davant de les entitats asseguradores. Som especialistes i us podem oferir productes escollits per la seva qualitat i les seves característiques. Així mateix, podeu contractar amb nosaltres la totalitat de les línies d’assegurança agrària, on us oferirem un complet assessorament sobre la millor cobertura per la vostra explotació i seguiment i defensa dels vostres interessos en cas de sinistre.

http://www.agroxarxa.com/ uniopagesos@uniopagesos.cat
dun@agroxarxa.com