Què és l'assessorament?

El Sistema d’assessorament agrari

El Reglament (CE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre, defineix a nivell europeu el Sistema d’assessorament a les explotacions agràries.  

Una mica d’història

Abans dels anys noranta, la política agrícola comuna (PAC) es basava en alguns objectius clau, com ara garantir l’autosuficiència d’aliments com a resposta a la situació de la postguerra i per això es fonamentava en ajuts a la producció. Però el tipus d’agricultura que es va desenvolupar a l’ombra d’aquesta PAC va propiciar la sobreproducció, una inquietud creixent pel seu impacte sobre el medi ambient i, indirectament, alarmes sanitàries.  

Ampliació de la Unió Europea

La realitat agrària de la Unió Europea canvia de forma molt important en ampliar-se cap a països de l’est d’Europa amb economies basades principalment en el sector agrari. Amb les successives ampliacions des del 2004, s’ha doblat el número d’agricultors de la Unió Europea.

Context mundial

La Unió Europea és un gran importador de productes agrícoles, així com un exportador de productes alimentaris transformats. Per això ocupa un lloc fonamental en el comerç agrícola mundial.  

El darrer acord pel que fa als productes agrícoles de les negociacions que es desenvolupen a escala mundial dintre de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) pretén obtenir una major liberalització dels intercanvis comercials i suposa avançar cap a: Una reducció substancial dels ajuts agrícoles que creen disparitats en el comerç (ajuts pel manteniment dels preus i ajuts directaments relacionats amb el volum de producció). L’eliminació de les pràctiques de competència a l’exportació que distorsionen els intercanvis comercials (subvencions a l’exportació). Una contribució important a l’obertura dels mercats agrícoles (reducció o eliminació d’aranzels).  

Reforma de la PAC

Dins d’aquest context, es va fer necessària una profunda revisió de la política agrícola comuna, per tal de donar resposta tant a les noves necessitats internes de l’UE com a les pressions d’ordre mundial per tal de mantenir la posició de l’UE dins del panorama internacional. Es tractava en definitiva de trobar noves vies per tal de poder competir en un món globalitzat oferint un producte de qualitat.  

La reforma de la PAC realitzada l’any 2003 suposà un canvi substancial en el sentit d’instaurar les bases per tal de canviar el suport al producte per un suport a la persona productora o a l’explotació (política de rendes) i referida, excepte algunes excepcions, a l’hectàrea i amb el reforçament de la política de desenvolupament rural. Aquesta reforma respon als objectius de fer una agricultura europea més sostenible, més competitiva i orientada al mercat, d’aconseguir un major equilibri entre els ajuts sectorials i estructurals i de potenciar el desenvolupament rural.

Una de les novetats d’aquesta reforma va ser l’establiment d’un Sistema d’assessorament Agrari per professionalitzar el sector i ajudar a fer competitives les empreses agràries.  

El Sistema d’assessorament agrari a nivell europeu

El Reglament (CE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre, confirma la instauració del Sistema d’assessorament agrari a nivell europeu amb l’objectiu d’assessorar les persones agricultores i ramaderes sobre la gestió de terres i explotacions. El Sistema d’assessorament agrari ha d’ajudar a les explotacions agràries a ajustar-se a les exigències d’una agricultura moderna i de qualitat.  

El servei ofert a les persones agricultores i/o ramaderes ha d’incloure almenys un assessorament en:

 • condicionalitat, per tal de garantir que les explotacions incorporen correctament en la seva activitat empresarial els requisits legals de gestió i les bones condicions agràries i mediambiental
 • pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient
 • modernització de les explotacions
 • competitivitat
 • innovació
 • orientació al mercat
 • foment de l’emprenedoria
 • requisits a nivell d’explotació derivats de la transposició de la Directiva marc de l’aigua
 • el compliment dels principis generals de la gestió integrada de plagues

El Sistema d’assessorament també pot cobrir els temes següents:

 • Foment de les conversions d’explotacions
 • Diversificació de l’activitat agrària
 • Gestió del risc i introducció de mesures preventives per fer front a desastres naturals, catàstrofes i malalties animals i vegetals
 • Mesures agroambientals
 • Producció ecològica
 • Mitigació i adaptació al canvi climàtic
 • Biodiversitat
 • Gestió eficient de l’aigua (reg sostenible i de baix consum, optimització de sistemes alimentant per aigua de pluja, ...)