Adobs orgànics

Un producte fertilitzant és aquell que, pel seu contingut, proporciona els nutrients necessaris pel creixement de les plantes. Els fertilitzants orgànics són aquells que provenen de materials d’origen animal i/o vegetal, i es classifiquen segons la procedència d’aquest material d’origen (dejeccions ramaderes, adob en verd, subproductes de sistemes de tractament, etc.)

Mitjançant la seva aplicació, s’incrementa el contingut de matèria orgànica al sòl, de nitrogen, de fòsfor, de potassi i de molts altres nutrients essencials per al creixement de la planta que generalment no es poden aportar mitjançant una fertilització mineral. Tot i així, no tots els adobs orgànics són iguals i la seva composició pot ser molt variable, d’aquí la gran importància de conèixer el contingut de nutrients just abans de la seva aplicació.

En general, els adobs orgànics sòlids (fems, gallinasses...) es caracteritzen per tenir un major contingut de nitrogen orgànic, mentre que en els adobs orgànics líquids (purins, digerit...) la forma de nitrogen més abundant és l’amoniacal, és a dir, la ràpidament disponible per al cultiu. Existeixen una gran varietat de productes orgànics, i a l’hora d’escollir-ne un es farà triant el que s’adapti millor a les condicions de la parcel·la on s’hagi d’aplicar, el tipus de sòl, la riquesa del producte, el preu d’aquest...