Sistema d'assessorament agrari de Catalunya

El Sistema d’assessorament agrari de Catalunya, tal i com el defineix el Decret 9/2012, de 17 de gener, té per finalitat aconseguir una major competitivitat, multifuncionalitat i foment d’actituds d’emprenedoria en el sector agrari català a través de la tasca d’assessorament duta a terme per les entitats d’assessorament inscrites al Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya. Es tracta d’un model mixt públic i privat que incorpora les entitats que actualment realitzen assessorament (integrant-les dins d’una xarxa d’entitats d’assessorament agrari) i aprofita la seva experiència i proximitat al sector productiu, potenciant i recolzant els seus serveis amb el suport del DACC.

L’assessorament és un servei d’assistència tècnica i empresarial a les empreses agràries catalanes que s’estructura al voltant de dos pilars: la millora de la competitivitat i la condicionalitat. El sistema integra gran part dels serveis que ja s’estan oferint a les empreses agràries (producció agrícola, producció ramadera, gestió ambiental, transformació, comercialització, gestió ambiental, diversificació de l’economia agrària) i incorpora la condicionalitat. 

El Sistema d’assessorament agrari de Catalunya assegura uns nivells mínims de contingut i qualitat en l’assessorament agrari català. Per això es defineixen uns requisits i unes obligacions específiques per a les entitats que en volen formar part.  

Necessites assessorament?

Si necessiteu consultar qualsevol tema tècnic en les àrees de coneixement:

  • producció agrícola,
  • producció ramadera,
  • gestió ambiental,
  • transformació,
  • comercialització,
  • gestió empresarial,
  • diversificació de l’economia agrària i/o condicionalitat

podeu posar-vos en contacte amb una entitat d’assessorament agrari.